ສາມະຊິກບັດຊີວະວັດທະນະ

ໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ ((Bangkok Hospital Udon) ເຮົາເຊື່ອວ່າການມີຊີວິດທີ່ດີ ແລະ ເໝາະສົມນັ້ນເລື້ມຕົ້ນດ້ວຍການລົດຣະໜັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການດູແລ ແລະ ປອ້ງກັນສຸຂະພາບທີ່ດີນັ້ນຄືເຫດຜົນຂອງໂຄງການບັດສາມະຊິກຊື່ວັດທະນະໃນກຸ່ມໂຮງພະຍາບານກຸງເທບເຊຶ່ງເປັນບັດພິສິດທີ່ສົມບູນແບບໃຫ້ສິດທິປະໂຫຍດເໜືອກວ່າບັດໃດໆຕະຫຼອດ3ປີຂອງການເປັນສາມະຊິກດວ້ຍເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ບໍລິການທາງການແພດທີ່ໄດ້ຮັບການໄວ້ວາງໃຈຄວບຄຸມການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບຄົບຖວ້ນໃນທຸກດ້ານຢ່າງດີທີ່ສຸດສິດທິປະໂຫຍດຂອງບັດທັງ4ປະເພດ

ບັດຊີວະວັດທະນະເພີຣເຟັກໄດມອນ (Chivawattana Perfect Diamond Card)

ມອບສິດທິປະໂຫຍດສໍາລັບທ່ານສາມະຊິກຄົນສໍາຄັນດວ້ຍການກວດບົ່ງມະຕິເພື່ອດູແລສຸຂະພາບເຊິ່ງປອ້ງກັນ ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດໂດຍເທັກໂນໂລຢີທາງການແພດທີ່ລໍ້າໜ້າບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນເຈັບນອກ ຄົນເຈັບໃນຫຼື ໃນຍາມສຸກເສີນ ບັດດຽວເພື່ອຄວາມອົບອຸ່ນໃຈສູງສຸດໃນການດູແລສຸຂະພາບຕະຫຼອດອາຍຸການເປັນສາມະຊິກ3ປີ

ບັດຊີວະວັດທະນະໄພພິນທິນ (Chivawattana Prime Platinum)

ມອບສິດທິປະໂຫຍດສໍາລັບທ່ານສາມະຊິກຄົນສໍາຄັນດວ້ຍການກວດບົ່ງມະຕິເພື່ອດູແລສຸຂະພາບເຊິ່ງປອ້ງກັນ ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດໂດຍເທັກໂນໂລຢີທາງການແພດທີ່ລໍ້າໜ້າບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນເຈັບນອກ ຄົນເຈັບໃນຫຼືໃນຍາມສຸກເສີນບັດດຽວເພື່ອຄວາມອົບອຸ່ນໃຈສູງສຸດໃນການດູແລສຸຂະພາບຕະຫຼອດອາຍຸການເປັນສາມະຊິກ 2 ປີ

ບັດຊິວະວັດທະນະແວວໂກ (Chivawattana Value Gold)

ມອບສິດປະໂຫຍດສໍາລັບທ່ານສາມະຊິກຄົນສໍາຄັນດ້ວຍການກວດບົ່ງມະຕິເພື່ອດູແລສຸຂະພາບເຊິ່ງປອ້ງກັນ ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດໂດຍເທັກໂນໂລຢີ ທາງການແພດທີ່ລໍ້າໜ້າບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຄົນເຈັບນອກ ຄົນເຈັບໃນຫຼືໃນຍາມສຸກເສີນ ບັດດຽວເພື່ອຄວາມອົບອຸ່ນໃຈສູງສຸດໃນການດູແລສຸຂະພາບຕະຫຼອດຮອດອາຍຸການເປັນສາມະຊິກ 1 ປີ

ບັດຊີວະວັດທະນະຈູເນັຍ (Chivawattana Junior)

ເພາະການດູແລສຸຂະພາບທີ່ດີຕັ້ງແຕ່ເຍົາໄວ ຄືຮາກຖານອັນສໍາຄັນສູ່ການເຕີບໂຕເປັນຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ມີຄຸນນະພາບບັດຈູເນັຍຂໍເປັນອີກໜິ່ງຄຸນຄ່າໃໝ່ຂອງການດໍາລົງຊີວິດ ເພື່ອມອບສິດທິປະໂຫຍດໃນການເສີມສ້າງພັດທະນາການທີ່ເໝາະສົມດວ້ຍສິດທິປະໂຫຍດທີ່ຄັດສອນເປັນພິເສດບັດດຽວເພື່ອຄວາມອົບອຸ່ນໃຈໃນການວາງຮາກຖານສຸຂະພາບທີ່ດີແກ່ລູກຫຼານຕະຫຼອດອາຍຸການເປັນສາມະຊິກ 3 ປີ

 

ນໃຈສອບຖາມລາຍລະອຽດເພື້ມເຕີມແຜນລູກຄ້າສໍາພັນຊັ້ນ 1 ໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ ໂທ : +66 42 188 999

ບັດສາມະຊິກຊີວະວັດທະນະເປັນໂປແກມພິເສດໃນການຊວ່ຍດູແລສຸຂະພາບຂອງສາມະຊິກຄວບຄຸມການກວດສຸຂະພາບທົ່ວໄປ ການກວດບົ່ງມະຕິໂດຍໄຊ້ເທັກໂນໂລຟີທາງການແພດຊັ້ນສູງທັງໃນຍາມສຸກເສີນຄໄນເຈັບໃນ ແລະ ຄົນເຈັບນອກທັງນີ້ເພື້ອການດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະຄອບຄົວ ສິດທິປະໂຫຍດຂອງບັດສາມະຊິກຊີວະວັດທະນະສາມາດໄຊ້ໄດ້ກັບເຄືອໂຮງພະຍາບານກຸງເທບ ສມີຕິເວດ ແລະ ບີເອັນເວຊເຊຶ່ງມີທັງໝົດ 33 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ

.

ຕາລາງປຽບທສິດທິປະໂຫຍດບັດສາມະຊິກຊີວະວັດທະນະ


ດາວໂຫລດໄຟ PDF