ສີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ທີ່ໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ ເຮົາມີສີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງແກ່ຜູ້ມາຮັບບໍລິການ ອາທີ

• ຮ້ານອາຫານ Food House ບໍລິເວນຊັ້ນ 4

• ຮ້ານ S&P ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ເບເກີຣີບໍລິເວນຊັ້ນ 1.

• ຮ້າຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າທີ່ລະລຶກ ແລະ ຂອງຢ້ຽມຄົນເຈັບບໍລິເວນຊັ້ນ1.

• ຕູ້ເອທີເອມທະນະຄານຕ່າງໆ ບໍລິເວນຊັ້ນ 1.

• ບໍລິການເອັນເຕີເນັດຟີພາຍໃນບໍລິເວນໂຮງພະຍາບານ( free wifi).

• ລວມເຖິງບໍລີເວນຈອດທີ່ສາມາດຮັບຮອງຍົນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ160ຄັນ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ແຜນກະຕ້ອນຮັບຊັ້ນ 1 ໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ ເບີໂທ.ເບີໂທ Call Center : 1719
Email: budinfo@bgh.co.th