ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. KAKANANG SOIMONGKOL

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : Obstetrics and Gynaecology

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : Reproductive Medicine

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

ສູນສຸຂະພາບແມ່ຍິງ
 
ຈັນ 8.00-17.00
ພຸດ 8.00-17.00
ພະຫັດ 8.00-17.00
ສຸກ 8.00-17.00
ອາທິດ 8.00-17.00
ສູນປິ່ນປົວຜູ້ມີລູກຍາກ ຈັນ 8.00-17.00
ພຸດ 8.00-17.00
ພະຫັດ 8.00-17.00
ສຸກ 8.00-17.00
ອາທິດ 8.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999