ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. Pawalee Dowsiriroj

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : Orthopedics

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : Spine Surgery

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

ຄຣີນິກກະດູກແລະຂໍ່ ອັງຄານ 17.00-20.00
ພຸດ 17.00-20.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999