ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. ORAPIN WANAPISAWAT

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : Maxillofacial Surgery

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : -

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

ຄຣີນິກທັນຕະແພດ
ອີງຕາມຕາຕະລາງນັດໝາຍ :
09.00 – 17.00 

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999