ສູນໄຂ່ຫຼັງທຽມ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 22.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999, +66 871 344 404

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ສູນໄຂ່ຫຼັງທຽມ

ໜ້າທີ່ຂອງໄຂ່ຫຼັງ

 1. ຂັບໄລ່ທາດເບື່ອອອກທາງນໍ້າຍ່ຽວ
 2. ຄວບຄຸມສົມດູນຂອງນໍ້າ
 3. ປັບຄວາມສົມດູນເກືອແຮ່ໃນຮ່າງກາຍ
 4. ຄວບຄຸມຄວາມສົມດູນຂອງກົດດ່າງ
 5. ຜະລິດຮອ໊ກໂມນທີ່ຊ່ວຍຄວບຄຸມຄວາມດັນ
 6. ຜະລິດຮ໊ອກໂມນກະຕຸ້ນເມັດເລືອດແດງ
 7. ສ້າງວິຕາມີນດີ

             ເພາະສະນັ້ນຫາກໄຂ່ຫຼັງສູນເສຍໜ້າທີ່ໃນການເຮັດວຽກອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຕ່າງໆເຊັ່ນພາວະທາດເບື່ອອັ່ງ (BUN) ອາດມີອາການປຸ້ນທອ້ງ ປວດຮາກ ອາການຊືມ ສັບສົນຫຼືອາດມີພາວະນໍ້າຫຼືເກືອແຮ່ເກີນໃນຮ່າງກາຍອາດມີອາການບວມຮວ່ມດວ້ຍ ບາງຄັ້ງອາດມີພາວະຈືດ ຫຼືຄວາມດັນເລືອດສູງແລະບາງຄົນອາດມີກະດູກເຜາະບາງ

 

ໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມມີ 2 ປະເພດ

 1. ໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມກະທັນຫັນ ພົບໃນຄົນປົກກະຕິທີ່ມີການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງປົກກະຕິແລ້ວກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ສູນເສຍໜ້າທີ່ກະທັນຫັນອາດເກີດຈາກພາວະຖອກທອ້ງ ພາວະຕິດເຊື້ອ ສູນເສຍເລືອດປະລິມານຫຼາຍຫຼືຄົນເຈັບມີພາວະກ່ຽວກັບໄຂ່ຫຼັງໂດຍກົງ ເຊັ້ນໄຂ່ຫຼັງຮົ່ວ ໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ ມາດວ້ຍອາການບວມ ກວດພົບໂປຼຕິນແລະເມັດເລືອດແດງຮົ່ວອອກມາໃນນໍ້າຍ່ຽວ,ການໄດ້ຮັບຢາປາຕິຊີວະນະ,ການຊີດສານລັງສີ,ການອຸດຕັນຂອງໜີ້ວທີ່ທໍ່ທາງເດີນນໍ້າຍ່ຽວ,ຕອ່ມລູກໝາກໃຫ່ຍ,ເນື້ອງອກ,ໄຂ່ຫຼັງຂາດເລືອດກະທັນຫັນ ມີຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍ ຫາກບໍ່ຮີບປິ່ນປົວອາດມີອັນຕະລາຍແຊກຊອ້ນເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້ ເຊັ່ນເລືອດເປັນກົດ ຫຼືເກືອແຮ່ໂພແທຣຊຽມສູງແຕ່ຖ້າຫາກປິ່ນປົວໄດ້ໄວ ແລະ ຕອຍສະໜອງຕໍ່ພະຍາດສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້    
 2. ໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຊໍາເຮື້ອ ຄືພາວະທີ່ໄຂ່ຫຼັງສູນເສຍໜ້າທີ່ການຈົນຕອ້ງເຮັດການບໍາບັດທົດແທນໄຂ່ຜຫຼັງ

 

ສາເຫດຂອງໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຊໍາເຮື້ອ

 1. ພະຍາດເບົາຫວານ
 2. ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ
 3. ໄຂ່ຫຼັງຮົ່ວຫຼືໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ
 4. ຕິດເຊື້ອທາງເດີນນໍ້າຍ່ຽວຫຼືໜີ້ວທາງເດີນນໍ້າຍ່ຽວ
 5. ການກິນຢາແກ້ປວດຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນຫຼືຖົງນໍ້າໃນໄຂ່ຫຼັງຈໍານວນຫຼາຍ

 

ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມຊໍາເຮື້ອມີວິທີການປິ່ນປົວຢ່າງໃດ

ປະຈຸບັນມີການປິ່ນປົວໄຂ່ຫຼັງຊຸດຊໍາເຮື້ອທັງໝົດ 4 ວີທີຄື:

 1. ການປິ່ນປົວທົ່ວໄປ ເພື່ອຊະລໍ່ການເສື່ອມຂອງໄຂ່ຫຼັງ
 2. ການຟອກເລືອດໂດຍເຄື່ອງໄຂ່ຫຼັງທຽມ
 3. ການລ້າງໄຂ່ຫຼັງທາງຜົ້ງທອ້ງ
 4. ການຜ່າຕັດປູກຖ່າໄຂ່ຫຼັງ

              ສູນໄຂ່ຫຼັງທຽມໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ ມີບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຊຽວຊານມີປະສົບການສູງ ມີເຄື່ອງມືອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ທັນສະໃໝພອ້ມໃຫ້ບໍລິການຄົບວົງຈອນເພື່ອໃຫ້ການດູແລສໍາລັບຄົນເຈັບພະຍາດໄຂ່ຫຼັງທັງແບບຊໍາເຮື້ອ ແລະກະທັນຫັນພາຍໄຕ້ສະພາບແວດລອ້ມທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍສະອາດແລະປອດໄພສຊາລັບຄົນເຈັບແລະຄອບຄົວຕັ້ງແຕ່ການກວດວິນີໃສປິ່ນປົວຈົນເຖິງການຟອກເລືອດດວ້ຍວິທະຍາການທີ່ໄດ້ມາດຕາຖານແລະທັນສະໃໝມີແພດຜູ້ຊຽວຊານດ້ານພະຍາດໄຂ່ຫຼັງປະຈໍາສູນ ແລະ ມີພະຍາບານໄຂ່ຫຼັງທຽມເຊິ່ງເປັນຜູ້ສໍານານສະເພາະທາງຮວ່ມໃຫ້ການດູແລຮັກສາຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ

ແພດປະຈໍາສູນ

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ

เชิญรับชมสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการป้องกันโรคไต โดย พญ.กัลย์ยมล