ຄຣີນິກທັນຕະແພດ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ  09.00 – 17.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1220, 1219

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ຄຣີນິກທັນຕະແພດ             

               ການມີສຸຂະພາບຊອ່ງປາກທີ່ດີເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນທີ່ສໍາຄັນຂອງການມີສຸຂະພາບທີ່ດີເຮົາພອ້ມໃຫ້ບໍລິການໂດຍທັນຕະແພດສະເພາະທາງຄົບທຸກສາຂາແລະບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທີ່ເຮັດວຽກຮວ່ມກັນເປັນທີມແບບມືອາຊີບພອ້ມດວ້ຍວັດຖູອຸປະກອນແລະເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໃໝຜ່ານລະບົບການຄວບຄຸມກວດສອບທີ່ໄດ້ມາດຕາຖານໃນລະດັບສູງເພື່ອຄວາມປອດໄພໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບຊອ່ງປາກແລະແຂ້ວໄດ້ຄົບວົງຈອນຕັ້ງແຕ່ງານທັນຕະແພດພີ້ນຖານແລະງານທັນຕະແພດແບບພິເສດທີ່ຕອ້ງການຄວາມຮູ້ປະສົບການແລະຄວາມສໍານານໃນລະດັບສູງ ອາທິ ທັນຕະແພດເພື່ອຄວາມສວຍງາມທັນຕະແພດຜູ້ສູງອາຍຸເປັນຕົ້ນໂດຍເນັ້ນການວາງແຜນດູແລຮັກສາແບບອົງລວມເພື່ອເສີມສ້າງສຸຂະພາບຊອ່ງປາກແລະແຂ້ວທີ່ແຂງແຮງໃຫ້ທ່ານມີຮອຍຍີ້ມທີ່ສົດໃສໃນທຸກເວລາດວ້ຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໃໝເຄື່ອງມືອຸປະກອນປອດພະຍາດທິ່ໄດ້ຮັບມາດຕາຖານສູງຜ່ານການຮັບຮອງແລະການໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີລະບົບຄອມຜິວເຕີເປັນຕົວຄວບຄຸມໃນຫອ້ງກວດທັນຕະແພດທຸກຫອ້ງເຄື່ອງມືທັນຕະແພດທຸກຢ່າງຜ່ານການກວດສອບດວ້ຍລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕາຖານເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ເຖິງຄຸນນະພາບກອ່ນການໃຊ້ງານ

               ວີວັດທະນາການທາງທັນຕະແພດໃນແຕ່ລະສາຂາມີການພັດທະນາໄປຢ່າງໄວວາການດູແລສຸຂະພາບຊອ່ງປາກ

               ຄວບຄຸມທັງການປອ້ງກັນແລະການຮັກສາທີ່ທັນສະໃໝຈິ່ງຕອ້ງອາໃສການເຮັດວຽກຮວ່ມກັນເປັນທີມສາຂາມີການພັດທະນາຄຸນນະພາບແລະຄວາມຮູ້ຂອງທັນຕະແພດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝືພອ້ມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

 

My alt text

 

 

ການບໍລິການດ້ານທັນຕະແພດ     

1. ທັນຕະແພດເພື່ອຄວາມສວຍງາມ (Cosmetic dentistry)

  • ການເຄືອບແຂ້ວທຽມດວ້ຍເຊລາມິກສີດຽວກັບແຈ້ວ (Porcelain veneers)
  • ການຟອກແຂ້ວຂາວ (Teeth whitening)
  • ການເຄືອບແຂ້ວທຽມສະໜິດບາງ (Lumineers)
  • ການບູລະນະແຂ້ວແບບ Snap on smile     

 

2. ທັນຕະແພດຫັດຖະການ (Operative dentistry)

  • ການຈັດຄາບຈຸລິນຊີແລະຄາບສີດວ້ຍ Air flowing-ການສອ້ມແຊມບູລະນະແຂ້ວ (Dental inlay and onlay)
  • ການອັດແຂ້ວດວ້ຍອຸປະກອນສີເໝືອນແຂ້ວ (Tooth colored filling)

 

3.ທັນຕະແພດປະດິດ  (Prosthodoctics)

  • ການເຮັດແຂ້ວປອມ (Denture)
  • ການເຮັດສະພານແຂ້ວ (Dental bridge)
  • ການຄວບແຂ້ວ (Dental crown)

4.ການຮັກສາຮາກແຂ້ວ (Endodontics)

  • ການເຮັດໃສຍະກໍາຮັກສາຄອງຮາກແຂ້ວຊໍ້າ (Endodontic surgery and Endodontic retreatment)

 

5.ທັນຕະກໍາບົດຄ້ຽວ

  • ການຮັກສາອາການບົດແລະເຄັນແຂ້ວແບບສຽດສີ (Bruxism)
  • ການຮັກສາອາການແຂ້ວສີກຈາກການເຄັນແຂ້ວ (Clenching)

 

6.ການປູກຮາກທຽມ (Implants)

  • ການທົດແທນແຂ້ວທຫງປາກ (Replacing all teeth)
  • ການໃສ່ແຂ້ວຫຼາຍຊື່ (Replacing several teeth)
  • ການດູແລແຂ້ວທຽມຕິດແໜ້ນແລະຄວບແຂ້ວ (Daily care)
  • ການໃສ່ແຂ້ວທັ້ງຂາກຣໄກຣໂດຍໃຊ້ຮາກແຂ້ວທຽມພຽງ4ຮາກ (All-On- 4)
  • ການໃສ່ຄວບແຂ້ວເທິງຮາກທຽມແທນທີ່ແຂ້ວຊື່ດຽວ (Replacing one tooth)ປະລິທັນວິທະຍາ (Periodontics)
  • ການຮັກສາພະຍາດປລິທັນ (Periodontal disease treatment)
  • ສັນຍາກໍາປະລິທັນເພື່ອຄວາມສວຍງາມ (Cosmetic periodontal treatment)

 

8.ທັນຕະກໍາຈັດແຂ້ວ (Orthodontics)

  • ການຈັດແຂ້ວແບບໃສດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີ invisalign
  • ການຜ່າຕັດຂາກຣຮໄກ (Orthognathic surgery)
  • ການຈັດແຂ້ວແບບໃສ (Clear aligners)

 

9.ໃສຍາສາດຜົ້ງປາກ (Oral Surgery)

  • ການຮັກສາສະພາບຂອງສັນກະດູກຫຼືເບົ້າກະດູກ (Ridge preservation)
  • ການເສີມສັນກະດູກ (Ridge augmentation or bone grafting)-ການຜ່າຕັດຍົກໃຊນັດ (Sinus lifting surgery)
  • ການຜ່າແຂ້ວຄຸດ (Wisdom teeth)
  • ການຖອນແຂ້ວ (Tooth extraction)
  • ໃສຍະກໍາຜົ້ງປາກແລະເມັກຊິນໂລເຟເຊຍ (Oral and maxillofacial surgery)

 

10.ທັນຕະແພດຜູ້ສູງອາຍຸ (Geriatric Dentistry)

 

11.ທັນຕະແພດສໍາລັບເດັກ (Pediatric Dentistry) Digital Dental Clinic

  • ຟີມປາກດວ້ຍລະບົບດີຈີຕອນ3ມິຕິ (Intraoral Scanning)
  • ຖ່າຍພາບລັງສີລະບົບດີຈີຕອນ3ມິຕິ (CT Scan Dental)
  • ຖ່າຍພາບລັງສີລະບົບດີຈີຕອນ2ມິຕິ (Dental Panoramic x-ray)

 

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມທີ່:ຄຣີນິກທັນຕະແພດ ໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ

ວັນ-ເວລາເຮັດການ:  ວັນຈັນ-ສຸກ 09.00-20.00 ນ.

                                       ວັນເສົາ-ອາທິດ  09.00-17.00 ນ.

ໂທຣ.+66 42 214319 ຫຼື ໂທຣ.1719

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr.Hatairat Nijjaya

Dentist

Dr.YADA CHAIYABUTR

Prosthodontics

Dr.PORNTIP PHAJONGVIRIYATORN

Pedodontics

Dr.PHANUPONG PINYO

Maxillofacial Surgery

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

General Dentistry Package General Dentistry Package

Invisalign Packages Invisalign Packages

Dental Implant Package Dental Implant Package

Dental Bleaching Packages Dental Bleaching Packages

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ