ສູນທັນຕະແພດ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ  09.00 – 17.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1220, 1219

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ຄຣີນິກທັນຕະແພດ             

               ການມີສຸຂະພາບຊອ່ງປາກທີ່ດີເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນທີ່ສໍາຄັນຂອງການມີສຸຂະພາບທີ່ດີເຮົາພອ້ມໃຫ້ບໍລິການໂດຍທັນຕະແພດສະເພາະທາງຄົບທຸກສາຂາແລະບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທີ່ເຮັດວຽກຮວ່ມກັນເປັນທີມແບບມືອາຊີບພອ້ມດວ້ຍວັດຖູອຸປະກອນແລະເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໃໝຜ່ານລະບົບການຄວບຄຸມກວດສອບທີ່ໄດ້ມາດຕາຖານໃນລະດັບສູງເພື່ອຄວາມປອດໄພໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບຊອ່ງປາກແລະແຂ້ວໄດ້ຄົບວົງຈອນຕັ້ງແຕ່ງານທັນຕະແພດພີ້ນຖານແລະງານທັນຕະແພດແບບພິເສດທີ່ຕອ້ງການຄວາມຮູ້ປະສົບການແລະຄວາມສໍານານໃນລະດັບສູງ ອາທິ ທັນຕະແພດເພື່ອຄວາມສວຍງາມທັນຕະແພດຜູ້ສູງອາຍຸເປັນຕົ້ນໂດຍເນັ້ນການວາງແຜນດູແລຮັກສາແບບອົງລວມເພື່ອເສີມສ້າງສຸຂະພາບຊອ່ງປາກແລະແຂ້ວທີ່ແຂງແຮງໃຫ້ທ່ານມີຮອຍຍີ້ມທີ່ສົດໃສໃນທຸກເວລາດວ້ຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໃໝເຄື່ອງມືອຸປະກອນປອດພະຍາດທິ່ໄດ້ຮັບມາດຕາຖານສູງຜ່ານການຮັບຮອງແລະການໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີລະບົບຄອມຜິວເຕີເປັນຕົວຄວບຄຸມໃນຫອ້ງກວດທັນຕະແພດທຸກຫອ້ງເຄື່ອງມືທັນຕະແພດທຸກຢ່າງຜ່ານການກວດສອບດວ້ຍລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕາຖານເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ເຖິງຄຸນນະພາບກອ່ນການໃຊ້ງານ

               ວີວັດທະນາການທາງທັນຕະແພດໃນແຕ່ລະສາຂາມີການພັດທະນາໄປຢ່າງໄວວາການດູແລສຸຂະພາບຊອ່ງປາກ

               ຄວບຄຸມທັງການປອ້ງກັນແລະການຮັກສາທີ່ທັນສະໃໝຈິ່ງຕອ້ງອາໃສການເຮັດວຽກຮວ່ມກັນເປັນທີມສາຂາມີການພັດທະນາຄຸນນະພາບແລະຄວາມຮູ້ຂອງທັນຕະແພດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝືພອ້ມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

 

My alt text

 

 

ການບໍລິການດ້ານທັນຕະແພດ     

1. ທັນຕະແພດເພື່ອຄວາມສວຍງາມ (Cosmetic dentistry)

  • ການເຄືອບແຂ້ວທຽມດວ້ຍເຊລາມິກສີດຽວກັບແຈ້ວ (Porcelain veneers)
  • ການຟອກແຂ້ວຂາວ (Teeth whitening)
  • ການເຄືອບແຂ້ວທຽມສະໜິດບາງ (Lumineers)
  • ການບູລະນະແຂ້ວແບບ Snap on smile     

 

2. ທັນຕະແພດຫັດຖະການ (Operative dentistry)

  • ການຈັດຄາບຈຸລິນຊີແລະຄາບສີດວ້ຍ Air flowing-ການສອ້ມແຊມບູລະນະແຂ້ວ (Dental inlay and onlay)
  • ການອັດແຂ້ວດວ້ຍອຸປະກອນສີເໝືອນແຂ້ວ (Tooth colored filling)

 

3.ທັນຕະແພດປະດິດ  (Prosthodoctics)

  • ການເຮັດແຂ້ວປອມ (Denture)
  • ການເຮັດສະພານແຂ້ວ (Dental bridge)
  • ການຄວບແຂ້ວ (Dental crown)

4.ການຮັກສາຮາກແຂ້ວ (Endodontics)

  • ການເຮັດໃສຍະກໍາຮັກສາຄອງຮາກແຂ້ວຊໍ້າ (Endodontic surgery and Endodontic retreatment)

 

5.ທັນຕະກໍາບົດຄ້ຽວ

  • ການຮັກສາອາການບົດແລະເຄັນແຂ້ວແບບສຽດສີ (Bruxism)
  • ການຮັກສາອາການແຂ້ວສີກຈາກການເຄັນແຂ້ວ (Clenching)

 

6.ການປູກຮາກທຽມ (Implants)

  • ການທົດແທນແຂ້ວທຫງປາກ (Replacing all teeth)
  • ການໃສ່ແຂ້ວຫຼາຍຊື່ (Replacing several teeth)
  • ການດູແລແຂ້ວທຽມຕິດແໜ້ນແລະຄວບແຂ້ວ (Daily care)
  • ການໃສ່ແຂ້ວທັ້ງຂາກຣໄກຣໂດຍໃຊ້ຮາກແຂ້ວທຽມພຽງ4ຮາກ (All-On- 4)
  • ການໃສ່ຄວບແຂ້ວເທິງຮາກທຽມແທນທີ່ແຂ້ວຊື່ດຽວ (Replacing one tooth)ປະລິທັນວິທະຍາ (Periodontics)
  • ການຮັກສາພະຍາດປລິທັນ (Periodontal disease treatment)
  • ສັນຍາກໍາປະລິທັນເພື່ອຄວາມສວຍງາມ (Cosmetic periodontal treatment)

 

8.ທັນຕະກໍາຈັດແຂ້ວ (Orthodontics)

  • ການຈັດແຂ້ວແບບໃສດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີ invisalign
  • ການຜ່າຕັດຂາກຣຮໄກ (Orthognathic surgery)
  • ການຈັດແຂ້ວແບບໃສ (Clear aligners)

 

9.ໃສຍາສາດຜົ້ງປາກ (Oral Surgery)

  • ການຮັກສາສະພາບຂອງສັນກະດູກຫຼືເບົ້າກະດູກ (Ridge preservation)
  • ການເສີມສັນກະດູກ (Ridge augmentation or bone grafting)-ການຜ່າຕັດຍົກໃຊນັດ (Sinus lifting surgery)
  • ການຜ່າແຂ້ວຄຸດ (Wisdom teeth)
  • ການຖອນແຂ້ວ (Tooth extraction)
  • ໃສຍະກໍາຜົ້ງປາກແລະເມັກຊິນໂລເຟເຊຍ (Oral and maxillofacial surgery)

 

10.ທັນຕະແພດຜູ້ສູງອາຍຸ (Geriatric Dentistry)

 

11.ທັນຕະແພດສໍາລັບເດັກ (Pediatric Dentistry) Digital Dental Clinic

  • ຟີມປາກດວ້ຍລະບົບດີຈີຕອນ3ມິຕິ (Intraoral Scanning)
  • ຖ່າຍພາບລັງສີລະບົບດີຈີຕອນ3ມິຕິ (CT Scan Dental)
  • ຖ່າຍພາບລັງສີລະບົບດີຈີຕອນ2ມິຕິ (Dental Panoramic x-ray)

 

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມທີ່:ຄຣີນິກທັນຕະແພດ ໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ

ວັນ-ເວລາເຮັດການ:  ວັນຈັນ-ສຸກ 09.00-20.00 ນ.

                                       ວັນເສົາ-ອາທິດ  09.00-17.00 ນ.

ໂທຣ.+66 42 214319 ຫຼື ໂທຣ.1719

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr. Orapin Wanapiyasawat

Oral and Maxillofacial Surgery

Dr. Podjanee Sae-Tang

Pediatric Dentistry

Dr. Nutchaya Pakornsajjanun

General Dentistry

Dr. Sudatip Saengpanha

Oral and Maxillofacial Surgery

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

การดูแลสุขภาพช่องปาก

การฝังรากฟันเทียม

แพ็กเกจฟอกสีฟัน

เทคโนโลยีการจัดฟันแบบใส

ฟอกสีฟัน Wednesday Specials

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ