ສູນແພດສະລໍ່ໄວ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ  08.00 – 16.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1231

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ສູນເວດຊສາດຊະຫຼໍໄວ

ຄວາມລັບສະເພາະບຸກຄົນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ຫຍີ່ງກວ່າຂອງທຸກໄວ

 

              ສູນເວດຊສາດຊະຫຼໍໄວໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ (Royal Life Wellness Center) ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການແພດທາງດ້ານເວດຊສາດຊະຫຼໍໄວໂດຍມີວັດຖູປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄົນເຈັບມີຊີວິດທີ່ຍືນຍາວຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ເສີມສ້າງພາວະສຸຂະພາບສົມບູນສູງສຸດ ເສີມສ້າງສານດ້ານອະນຸມູນອິດສະຣະລົດປັດໃຈສຽ່ງຂອງພະຍາດ ລວມເຖິງຍືດໄລຍະເວລາເລີ້ມຕົ້ນການເກີດຄວາມສຽ່ງຂອງອະໄວຍະວະທີ່ສໍາຄັນພາຍໃນຮ່າງກາຍໂດຍໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບແບບສະເພາະບຸກຄົນລວມເຖິງການໃຫ້ເນາະນໍາການໃຊ້ອາຫານເສີມແລະວິຕາມິນການອອກກໍາລັງກາຍໂດຍແພດຜູ້ຊຽວຊານສະເພາະທາງຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໃໝພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພເປັນສ່ວນຕົວເພື່ອປະໂຫຍດແລະຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສູງສຸດຂອງຄົນເຈັບ

 1. ໃຫ້ບໍລິການກວດເຊັກຮ່າງກາຍໄດ້ເຖິງລະດັບສານຊິວໂມເລກຸນຂະໜາດນອ້ຍ ອາທິ ລະດັບຮອ໊ກໂມນສານຊື່ປະສາດສານຕ້ານອະນຸມູນອິສຣະລະດັບວິຕາມິນແລະແຮ່ທາດຕ່າງໆລວມທັງດູແລລະດັບສານຊິວະເຄມີເລົ່ານັ້ນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີ ( Optimal Level ) ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮັດວຽກຢ່າງປົກກະຕິ
 2. ໃຫ້ບໍລິການເນາະນໍາແລະອອກແບບການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ເໝາະສົມລວມເຖິງໂພຊະນາການຕາມເປົ້າໝາຍສະເພາະບຸກຄົນເພື່ອເສີມສ້າງສະມັດທະພາບຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບແລະສັກກາຍະພາບທີ່ສົມບູນສູງສຸດ
 3. ໃຫ້ບໍລິການອອກແບບແລະຈັດຕຽມວິຕາມິນແລະອາຫານເສີມສະເພາະບຸກຄົນຊຶ່ງມີຄວາມສໍາພັນກັບຜົນເລືອດ ກອບກັບສະມັດທະພາບຂອງຮ່າງກາຍ
 4. ອອກແບບແລະສ້າງສານຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມຊະນິດສໍາເລັດຮູບເກດການແພດ ( Pharmaceutical Grade ) ໃນຮູບແບບຕ່າງທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມກັບຄົນເຈັບຕາມກຸ່ມເພດແລະອາຍຸ

ໂປແກມການວດປິ່ນປົວ

ເທັກໂນໂລຢີທີ່ໃຊ້ໃນການດູແລຄົນເຈັບອີກຊັ້ນຂອງວິທະຍາການກວດວິເຄາະລະລະດັບຊີວະໂມເລກູນ

ກວດຫາປັດໃຈສຽ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດະຍາດດ້ວຍເຄື່ອງມືກວດຊີວະໂມເລກູນທີ່ມີພຽງບໍ່ພໍເທົ່າໃດແຫ່ງໃນທະວີບເອເຊຍແລະເຂົ້າໄປຈັດການກັບປັດໃຈສ໋ຽງນັ້ນໆເພື່ອລົດແນວໂນມໃນການທີ່ຈະເກີດພະຍາດຮ້າຍແຮງຂື້ນເຊຶ່ງປັດໃຈສ໋ຽງເຫຼົ່ານີ້ອາດໄດ້ຮັບມາແຕ່ກໍາເນີດຕັ້ງແຕ່ໃນໄວເດັກຈາກສິ່ງແວດລ້ອມຫຼືພືດຕິກໍາການດໍາລົງຊີວິດແລ້ວແຕ່ສາສົມເລື້ອຍມາໂດຍບໍ່ສະແດງອາການແຕ່ພໍຮູ້ຕົວອີກທີ່ກໍ່ເມື່ອຮ່າງກາຍສະແດງອາການອອກມາວ່າເປັນພະຍາດ

 

ໂປແກມການກວດ

 • ໂປແກມກວດສຸຂະພາບເວຊະສາດຊະຫຼໍ່ໄວແລະຟີ້ນຟູສຸຂະພາບ (Royal Age Management)
 • ໂປແກມການຄວບຄຸມນໍ້າໜັກ (Royal Weight Management)
 • ໂປແກມການກວດລະດັບສົມດູນຂອງສານອາຫານ ວິຕາມິນ ແຮ່ທາດ ແລະສານຕ້ານອະນຸນອິສຣະ (Royal Vitamin & Micronutrient)
 • ໂປແກມກວດລະດັບສົມບູນຮ໊ອກໂມນ (Royal Hormone)
 • ໂປແກມເວຊສາສາດການກິລາເພື່ອສຸຂະພາບ (Royal Sport Medicine)
 • ໂປແກມກວດ Preventive Genetic Testing (Royal Life Genetic Testing (Advance USA)
 • ບໍລິການດ້ານຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມສະເພາະບຸກຄົນ (Royal Customized & Tailor-Made Supplements)
 • Exclusive Program
  • ກວດການແພ້ອາຫານແບບແອບແຝງ Food Intolerance Test (232 Food Items)
  • ກວດຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂອງ K Cell (NK Cell Activity)
  • ກວດວັດຄວາມຍາວຂອງ DNA ສວ່ນປາຍສຸດຂອງໂຄຣໂມໂຊມ (Telomere length)
  • ການກວດຫາຜົນກະທົບຂອງໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍທີ່ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ (Adiponectin)

 

 • Product
  • L-Carnitine
  • Royal VITA
  • Royal Brain
  • Royal Cordyceps 
  • Royal Immune 
  • Calcium-LT
  • BRN Gevity
  • Royal Mega M

 

ການດູແລສຸຂະພາບສະເພາະບຸກຄົນ

ການດູແລສຸຂະພາບສະເພາະບຸກຄົນ

 

Customized Medicine ຄວາມພິເສດທີ່ແຕກຕ່າງ

              ມີທ່ານເຄີຍສົງໃສກັນບໍວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈິ່ງແພ້ຢາຊະໜິດນີ້ແຕ່ຄົນອື່ນກັບບໍ່ເປັນຫຼືເປັນຫັຍງອາການເຮົາບໍ່ດີຂື້ນທັ້ງທີ່ກິນຢາຊະນິດດຽວກັນກັບຄົນອື່ນແຕ່ເປັນຫັຍງຄົນອື່ນດີໄວນັ້ນກໍ່ເພາະວ່າຮ່າງກາຍຄົນເຮົາມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ທັງໃນເລື້ອງຂອງຢີນ ພັນທຸກໍາ ຮອ໊ກໂມນ ການປິ່ນປົວອນວໃໝ່ທີ່ເອື້ນວ່າ  Personalized Medicine ຫຼື Customized Medicine  ຈະຊວ່ຍໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບໃນແຕ່ລະບຸກຄົນມີປະສິດທິພາບແລະປອດໄພຫິ່ຍງຂີ້ນ

 

ການປິ່ນປົວທີ່ອອກແບບມາເພື່ອທ່ານເທົ່ານັ້ນ

              ການປິ່ນປົວແບບ Customized ເປັນການກວດສຸຂະພາບທີ່ລະອຽດຫຍີ່ງຂີ້ນຫຼາຍກວ່າມາພົບແພດປົກກະຕິເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການບົ່ງມະຕິພະຍາດໄດ້ຖືກຕ້ອງແລະສາມາດຈ່າຍຢາໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມກັບຄົນເຈັບສະເພາະບຸກຄົນເປັນການປິ່ນປົວທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອທ່ານໂດຍສະເພາະເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກການປິ່ນປົວແບບປົກກະຕິທໄວໄປ

 

ກວດເລືອດຢ່າງລະອຽດເຂົ້າເຖິງພັນທຸກໍາ

              ການປິ່ນປົວແບບຈໍາພບຸກຄົນຈໍາເປັນຕອ້ງເຈາະເລືອດກວດລະອຽດພີເສດທີ່ຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າຮ່າງກາຍເຮົາມີຄວາມພິດປົກກະຕິທາງພັນທຸກໍາຢ່າງໃດບ້າງທີ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍຕອບສະໜອງຕໍ່ຢາບາງຊະໜິດຫຼາຍຫຼືນ້ອຍກ່ວາຄົນທົ່ວໄປຫຼືບໍເປັນຕົ້ນເພື່ອທີ່ແພດຈະສາມາດປັບປຽ່ນຢາໃຫ້ເໝາະສົມກັບຮ່າງກາຍຄົນເຈຫບໄດ້

 

ຊະຫຼໍ່ໄວກັບການດູແລສຸຂະພາບແບບ  Customized

              ເມື່ອທໍາການກວດເລືອດຢ່າງລະອຽດໃນແນວທາງ  Customized Medicine  ຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ຢ່າງລະອຽດແລະຖືກຕອ້ງບໍ່ວ່າຈະເປັນຄ່າພັນທຸກໍາຄ່າເລືອດພາວະຂອງລະດັບຮ໊ອກໂມນຕ່າງໆລວມໄປເຖິງວິຕາມິນຫຼືແຮ່ທາດໃນຮ່າງກາຍເຮົາເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ແພດດ້ານຊະຫຼໍ່ໄວສາມາດເນາະນໍາການດູແລສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແບບຈໍາເພາະບຸກຄົນໃຫ້ກັບຄົນເຈັບໄດ້ຕົງຈຸດແລະເໝາະກັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາແບບເໝືອນສັ່ງຕັດຊຸດທີ່ເປັນໄຊຣເຮົາໂດຍສະເພາະຢ່າງທີ່ Royal Life Wellness Center  ຂອງໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນທີ່ດູແລຄົນເຈັບໃນຮູບແບບ Customized ຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນຈົນຈົບໂປແກມ

 

ຂໍ້ດີຂອງ Customized Medicine

 • ດູແລສຸຂະພາບຫຼືປິ່ນປົວອາການໄດ້ຕົງຈຸດ
 • ປອດໄພ
 • ປະຢັດເວລາການປິ່ນປົວ
 • ລົດການໄດ້ຮັບຢາເກີນປະລິມານທີ່ຈໍາເປັນ

 

Customized Vitamins ຄືຫັຍງ

              ເນື່ອງຈາກເທັກໂນໂລຢີທາງການແພດທີ່ພັດທະນາຂີ້ນຫຼາຍສາມາດກວດເຈາະເລິກຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິລຶກລົງໄປເຖິງລະດັບໂມເລກຸນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ການກວດວັດວິຕາມິນແລະສານອາຫານຕ່າງໆກໍ່ເຊັ່ນກັນເຮົາສາມາດກວດວັດໄດ້ລະອຽດແລະຫຼາຍຂີ້ນ  ຈິ່ງໄດ້ເກີດການບົ່ງມະຕິແລະຜະລິດ  Customized Vitamins  ຂື້ນ  ວິຕາມິນຊະໜິດນີ້ເປັນວິຕາມິນສະເພາະບຸກຄົນໂດຍການກວດເລືອດເບິ່ງວ່າໄນໆ ນັ້ນມີລະດັບວິຕາມິນສານຕ້ານອະນຸມູນອິສຣະເປັນຢ່າງໃດບ້າງເຊັ້ນແອຝາແຄຣທີນ ເບຕ້າແຄຣທີນ ວິຕາມີນເອ ຊີ ໂຄຄີວທີນຫຼືໄລໂຄປິນເມື່ອໄດ້ຜົນເລືອດແລ້ວຈາກນັ້ນແພດຈະສອບຖາມອາການຕ່າງໆລວມເຖິງຄວາມຕ້ອງການ

 

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr. Chonmaphan Krasae

Preventive Medicine, Public Health

Dr. Benyapa Promtasarn

General Practice

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ศูนย์ดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ Royal Life อุดรธาน...

แพ็กเกจตรวจการแพ้อาหารแอบแฝง

โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก

ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

แพ็กเกจตรวจวิตามินสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย

โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ

ทำไมต้องทานวิตามินเสริม?

แอลคาร์นิทีน (L-Carnitine) คืออะไร?