ສູນສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ  07.00 – 16.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1170, 1173

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ສູນສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ

            ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ເພາະສຸຂະພາບດີເປຫນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງຊີວິດ ຈິ່ງໄດ້ຈັດໂປຣແກຣມການກວດສຸຂະພາບທີ່ເໝາະສົມກັບບຸກຄົນຕາມເພດ, ຊ່ວງອາຍຸ, ຕາມຄວາມສ່ຽງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດພົບບັນຫາສຸຂະພາບໄດ້ຕັ້ງແຕ່ໄລຍະທຳອິດ ພ້ອມທັງຮັບຄຳແນະນຳຈາກແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີມສະຫະສາຂາວິຊາຊີບໃນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ຫລື ປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳເພື່ອປ້ອງກັນ ການເກີດພະຍາດໃນອະນາຄົດ ພາຍໃຕ້ຂະບວນການເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງກ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍລິການຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.

 

ບໍລິການຂອງສູນສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ

ບໍລິການກວດສຸຂະພາບສ່ວນບຸກຄົນ

            ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍຂອງບຸກຄົນໃນແຕ່ລະເພດ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຕາມຊ່ວງອາຍຸທີ່ປ່ຽນແປງ ສູນສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈິ່ງໄດ້ປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດພະຍາດຂອງບຸກຄົນແຕ່ລະຊ່ວງອາຍຸ ແຍກຕາມລັກສະນະສະພາບຂອງເພດ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮັບບໍລິການສາມາດເລືອກກວດໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງຕົນເອງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • Basic Check-up ກວດສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ສຳຫລັບບຸກຄົນທີ່ອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 30ປີ (ຊາຍ/ຍິງ)
 • Advance Male Check-up ສຳຫລັບບຸກຄົນທີ່ອາຍຸ 30-40ປີ (ຊາຍ)
 • Advance Female Check-up ສຳຫລັບບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 30-40 ປີ (ຍິງ)
 • Executive Femail Check-up ສຳຫລັບບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 40ປີ ຂື້ນໄປ (ຍິງ)
 • Ultimate Female Check-up ສຳຫລັບບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 40ປີ ຂື້ນໄປ (ຍິງ)
 • ກວດກັ່ນຕອງພະຍາດມະເຮັງ
 • ກວດໂປຣແກຣມ ກ່ອນແຕ່ງງານ ແລະ ກ່ອນມີລູກ
 • ການກວດສຸຂະພາບພະນັກງານບໍລິສັດຄູ່ສັນຍາ ສະເພາະຄວາມສ່ຽງອາຊີວະເວດຊສາດ ເຊັ່ນ: ການກວດສະພາບປອດ, ການກວດສະພາບການໄດ້ຍິນ
 • ການຂໍໃບຮັບຮອງແພດສຳຫລັບພະນັກງານອຸດສາຫະກຳນອກຊາຍຝັ່ງ
 • ການກວດຮ່າງກາຍສຳຫລັບຜູ້ປະຕິບັດງານໃຕ້ນຳ້
 • ການກວດຮ່າງກາຍສຳຫລັບຜູ້ປະຕິບັດງານເທິງເຮືອ
 • ການກວດສຸຂະພາບເພື່ອເຮັດໃບຂັບຂີ້ໄທ
 • ການກວດສຸຂະພາບກ່ອນເຮັດປະກັນສຸຂະພາບທັງເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່
 • ການກວດສຸຂະພາບເພື່ອໄປຕ່າງປະເທດ
 • ການກວດສຸຂະພາບກ່ອນເຂົ້າເຮັດວຽກ ແລະ ຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກ
 • ການກວດສຸຂະພາບກ່ອນກັບເຂົ້າເຮັດວຽກ
 • ການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີຂອງພະນັກງານ
 • ການກວດສຸຂະພາບເພື່ອເຮັດ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງເທດ
 • ບໍລິການສັກວັກຊີນເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ

 

ຂັ້ນຕອນກ່ອນຮັບບໍລິການກວດສຸຂະພາບມີດັ່ງນີ້

 • ກອກປະຫວັດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບການດຳລົງຊີສິດປັດຈະບັນ ເປັນຕົ້ນ
 • ພະຍາບານ ຫລື ທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳໂປຣແກຣມ ທີ່ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ຊີ້ແຈງຂັ້ນຕອນໃນການກວດສຸຂະພາບ
 • ຊັ່ງນຳ້ໜັກ, ແທກລວງສູງ ແລະ ກວດສາຍຕາ
 • ເຈາະເລືອດ ແລະ ສົ່ງໄປຫ້ອງວິເຄາະ
 • ພົບແພດເພື່ອຟັງຜົນການກວດສຸຂະພາບ
 • ຫາກພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫລື ມີຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບຜົນການກວດສາມາດຂໍຮັບຄຳປຶກສາຈາກແພດສະເພາະທາງດ້ານນັ້ນໄດ້ທັນທີ.

 

ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດກ່ອນການຮັບການກວດສຸຂະພາບ

 • ງົດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທຸກຊະນິດ ຍົກເວັ້ນນຳ້ລ້າ ກ່ອນເຂົ້າຮັບການກວດສຸຂະພາບຢ່າງນ້ອຍ 8-12ຊົ່ວໂມງ. ກໍລະນີທີ່ມີການກວດເອັກສເຣທາງເດີນອາຫານສ່ວນຕົ້ນຕ້ອງງົດອາຫານ ແລະ ນຳ້ທຸກຊະນິດ
 • ກະລຸນານຳຜົນການກວດລາຍງານດ້ານການແພດ ຫລື ປະຫວັດສຸຂະພາບອື່ນໆ ທີ່ທ່ານມີຢູ່ມານຳ ເພື່ອປະກອບການບົ່ງມະຕິຂອງແພດ
 • ງົດການດື່ມເຫລົ້າ ເບຍ ກ່ອນຮັບການກວດສຸຂະພາບຢ່າງນ້ອຍ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ຄວນນອນຫລັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍຢ່າງນ້ອຍ 6-8 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຮັບການກວດສຸຂະພາບ. ເນື່ອງຈາກການອົດນອນຈະເຮັດໃຫ້ຜົນການກວດຜິດປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະຄວາມດັນເລືອດ, ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ອຸນຫະພູມຂແງຮ່າງກາຍ
 • ງົດການອອກກຳລັງກາຍໜັກ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນການກວດ
 • ສຳຫລັບແມ່ຍິງ ຄວນງົດການກວດສຸຂະພາບໃນຊ່ວງກ່ອນ ແລະ ຫລັງມີປະຈຳເດືອນ 7ວັນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງການມີປະຈຳເດືອນ ໃຫ້ງົດການກວດປັດສະວະ ເພາະເລືອດຈະປົນເປື້ອນໃນປັດສະວະ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນການກວດ
 • ຫາກກວດກັ່ນຕອງມະເຮັງເຕົ້ານົມ ດ້ວຍການເອັກສເຣເຕົ້ານົມ (Mammogram) ຄວນຫລີກລ້ຽງການກວດໃນຊ່ວງມີປະຈຳເດືອນ ເພາະເຕົ້ານົມຈະມີຄວາມຄັດຕຶງ ຄວນກວດຫລັງມີປະຈຳເດືອນ
 • ກໍລະນີສົງໄສວ່າຖືພາ ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຮັບຮູ້ ເພື່ອງົດການເອັກສເຣ

ຂໍ້ແນະນຳສຳຫລັບຜູ້ເຂົ້າຮັບບໍລິການທົດສອບສະພາບຫົວໃຈຂະນະອອກກຳລັງກາຍ  (Exercise Stress Test: EST)

 • ຄວນງົດອາຫານ, ຢາສູບ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີກາເຟອິນຢ່າງນ້ອຍ 3 ຊົ່ວໂມງກ່ອນການກວດ
 • ເຄື່ອງດື່ມປະເພດ ຊາ, ກາເຟ, ຊັອກໂກແລັດ, ນຳ້ອັດລົມ ລວມທັງຢາແກ້ປວດບາງຊະນິດ ອາດມີກາເຟອິນປະສົມນຳ ຫາກຜູ້ເຂົ້າຮັບບໍລິການເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ຄວນປຶກສາແພດວ່າສາມາດຮັບປະທານອາຫານຫຍັງແດ່ ກ່ອນການກວດ
 • ຫາກຜູ້ເຂົ້າຮັບບໍລິການ ມີຢາທີ່ຕ້ອງຮັບປະທານເປັນປະຈຳ ຄວນປຶກສາແພດກ່ອນວ່າຕ້ອງຮັບປະທານຢາຕໍ່ເນື່ອງ ຫລື ຢຸດຢາກ່ອນການກວດ ແລະ ນຳຢາທີ່ຮັບປະທານປະຈຳມາໃນວັນທີ່ກວດນຳ
 • ສາມາດຈິບນຳ້ໄດ້ເລັກນ້ອຍ ກ່ອນຮັບການກວດສະພາບຫົວໃຈດ້ວຍການອອກກຳລັງກາຍ
 • ປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງເປັນຊຸດການກວດຂແງໂຮງໝໍ

ຂໍ້ແນະນຳສຳຫລັບຜູ້ເຂົ້າຮັບບໍລິການກວດຜົ້ງທ້ອງທັງໝົດດ້ວຍລະບົບຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ

            ເພື່ອຜົນການກວດທີ່ແມ່ນຢຳ ຄວນດື່ມນຳ້ລ້າ ແລະ ງົດຖ່າຍເບົາກ່ອນເຂົ້າຮັບການກວດ.

         

         

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr. Narathip Ruamtham

Preventive Medicine, Occupational Medicine

Dr. Weena Thiansukhon

General Practice

Dr. Tanawan Riyakan

General Practice

Dr. Thanapat Sukvaree

General Practice

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรค

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คนหางานก่อนไปต่างประเทศ

แพ็กเกจตรวจคัดกรองไวรัสตับ

แพ็กเกจตรวจมะเร็ง

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ