ສູນສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ  07.00 – 17.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1170, 1173

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ສູນສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ

            ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ເພາະສຸຂະພາບດີເປຫນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງຊີວິດ ຈິ່ງໄດ້ຈັດໂປຣແກຣມການກວດສຸຂະພາບທີ່ເໝາະສົມກັບບຸກຄົນຕາມເພດ, ຊ່ວງອາຍຸ, ຕາມຄວາມສ່ຽງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດພົບບັນຫາສຸຂະພາບໄດ້ຕັ້ງແຕ່ໄລຍະທຳອິດ ພ້ອມທັງຮັບຄຳແນະນຳຈາກແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີມສະຫະສາຂາວິຊາຊີບໃນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ຫລື ປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳເພື່ອປ້ອງກັນ ການເກີດພະຍາດໃນອະນາຄົດ ພາຍໃຕ້ຂະບວນການເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງກ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍລິການຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.

 

ບໍລິການຂອງສູນສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ

ບໍລິການກວດສຸຂະພາບສ່ວນບຸກຄົນ

            ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍຂອງບຸກຄົນໃນແຕ່ລະເພດ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຕາມຊ່ວງອາຍຸທີ່ປ່ຽນແປງ ສູນສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈິ່ງໄດ້ປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດພະຍາດຂອງບຸກຄົນແຕ່ລະຊ່ວງອາຍຸ ແຍກຕາມລັກສະນະສະພາບຂອງເພດ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮັບບໍລິການສາມາດເລືອກກວດໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງຕົນເອງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • Basic Check-up ກວດສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ສຳຫລັບບຸກຄົນທີ່ອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 30ປີ (ຊາຍ/ຍິງ)
 • Advance Male Check-up ສຳຫລັບບຸກຄົນທີ່ອາຍຸ 30-40ປີ (ຊາຍ)
 • Advance Female Check-up ສຳຫລັບບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 30-40 ປີ (ຍິງ)
 • Executive Femail Check-up ສຳຫລັບບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 40ປີ ຂື້ນໄປ (ຍິງ)
 • Ultimate Female Check-up ສຳຫລັບບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 40ປີ ຂື້ນໄປ (ຍິງ)
 • ກວດກັ່ນຕອງພະຍາດມະເຮັງ
 • ກວດໂປຣແກຣມ ກ່ອນແຕ່ງງານ ແລະ ກ່ອນມີລູກ
 • ການກວດສຸຂະພາບພະນັກງານບໍລິສັດຄູ່ສັນຍາ ສະເພາະຄວາມສ່ຽງອາຊີວະເວດຊສາດ ເຊັ່ນ: ການກວດສະພາບປອດ, ການກວດສະພາບການໄດ້ຍິນ
 • ການຂໍໃບຮັບຮອງແພດສຳຫລັບພະນັກງານອຸດສາຫະກຳນອກຊາຍຝັ່ງ
 • ການກວດຮ່າງກາຍສຳຫລັບຜູ້ປະຕິບັດງານໃຕ້ນຳ້
 • ການກວດຮ່າງກາຍສຳຫລັບຜູ້ປະຕິບັດງານເທິງເຮືອ
 • ການກວດສຸຂະພາບເພື່ອເຮັດໃບຂັບຂີ້ໄທ
 • ການກວດສຸຂະພາບກ່ອນເຮັດປະກັນສຸຂະພາບທັງເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່
 • ການກວດສຸຂະພາບເພື່ອໄປຕ່າງປະເທດ
 • ການກວດສຸຂະພາບກ່ອນເຂົ້າເຮັດວຽກ ແລະ ຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກ
 • ການກວດສຸຂະພາບກ່ອນກັບເຂົ້າເຮັດວຽກ
 • ການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີຂອງພະນັກງານ
 • ການກວດສຸຂະພາບເພື່ອເຮັດ ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງເທດ
 • ບໍລິການສັກວັກຊີນເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ

 

ຂັ້ນຕອນກ່ອນຮັບບໍລິການກວດສຸຂະພາບມີດັ່ງນີ້

 • ກອກປະຫວັດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບການດຳລົງຊີສິດປັດຈະບັນ ເປັນຕົ້ນ
 • ພະຍາບານ ຫລື ທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳໂປຣແກຣມ ທີ່ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ຊີ້ແຈງຂັ້ນຕອນໃນການກວດສຸຂະພາບ
 • ຊັ່ງນຳ້ໜັກ, ແທກລວງສູງ ແລະ ກວດສາຍຕາ
 • ເຈາະເລືອດ ແລະ ສົ່ງໄປຫ້ອງວິເຄາະ
 • ພົບແພດເພື່ອຟັງຜົນການກວດສຸຂະພາບ
 • ຫາກພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫລື ມີຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບຜົນການກວດສາມາດຂໍຮັບຄຳປຶກສາຈາກແພດສະເພາະທາງດ້ານນັ້ນໄດ້ທັນທີ.

 

ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດກ່ອນການຮັບການກວດສຸຂະພາບ

 • ງົດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທຸກຊະນິດ ຍົກເວັ້ນນຳ້ລ້າ ກ່ອນເຂົ້າຮັບການກວດສຸຂະພາບຢ່າງນ້ອຍ 8-12ຊົ່ວໂມງ. ກໍລະນີທີ່ມີການກວດເອັກສເຣທາງເດີນອາຫານສ່ວນຕົ້ນຕ້ອງງົດອາຫານ ແລະ ນຳ້ທຸກຊະນິດ
 • ກະລຸນານຳຜົນການກວດລາຍງານດ້ານການແພດ ຫລື ປະຫວັດສຸຂະພາບອື່ນໆ ທີ່ທ່ານມີຢູ່ມານຳ ເພື່ອປະກອບການບົ່ງມະຕິຂອງແພດ
 • ງົດການດື່ມເຫລົ້າ ເບຍ ກ່ອນຮັບການກວດສຸຂະພາບຢ່າງນ້ອຍ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ຄວນນອນຫລັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍຢ່າງນ້ອຍ 6-8 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຮັບການກວດສຸຂະພາບ. ເນື່ອງຈາກການອົດນອນຈະເຮັດໃຫ້ຜົນການກວດຜິດປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະຄວາມດັນເລືອດ, ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ອຸນຫະພູມຂແງຮ່າງກາຍ
 • ງົດການອອກກຳລັງກາຍໜັກ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນການກວດ
 • ສຳຫລັບແມ່ຍິງ ຄວນງົດການກວດສຸຂະພາບໃນຊ່ວງກ່ອນ ແລະ ຫລັງມີປະຈຳເດືອນ 7ວັນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງການມີປະຈຳເດືອນ ໃຫ້ງົດການກວດປັດສະວະ ເພາະເລືອດຈະປົນເປື້ອນໃນປັດສະວະ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນການກວດ
 • ຫາກກວດກັ່ນຕອງມະເຮັງເຕົ້ານົມ ດ້ວຍການເອັກສເຣເຕົ້ານົມ (Mammogram) ຄວນຫລີກລ້ຽງການກວດໃນຊ່ວງມີປະຈຳເດືອນ ເພາະເຕົ້ານົມຈະມີຄວາມຄັດຕຶງ ຄວນກວດຫລັງມີປະຈຳເດືອນ
 • ກໍລະນີສົງໄສວ່າຖືພາ ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຮັບຮູ້ ເພື່ອງົດການເອັກສເຣ

ຂໍ້ແນະນຳສຳຫລັບຜູ້ເຂົ້າຮັບບໍລິການທົດສອບສະພາບຫົວໃຈຂະນະອອກກຳລັງກາຍ  (Exercise Stress Test: EST)

 • ຄວນງົດອາຫານ, ຢາສູບ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີກາເຟອິນຢ່າງນ້ອຍ 3 ຊົ່ວໂມງກ່ອນການກວດ
 • ເຄື່ອງດື່ມປະເພດ ຊາ, ກາເຟ, ຊັອກໂກແລັດ, ນຳ້ອັດລົມ ລວມທັງຢາແກ້ປວດບາງຊະນິດ ອາດມີກາເຟອິນປະສົມນຳ ຫາກຜູ້ເຂົ້າຮັບບໍລິການເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ຄວນປຶກສາແພດວ່າສາມາດຮັບປະທານອາຫານຫຍັງແດ່ ກ່ອນການກວດ
 • ຫາກຜູ້ເຂົ້າຮັບບໍລິການ ມີຢາທີ່ຕ້ອງຮັບປະທານເປັນປະຈຳ ຄວນປຶກສາແພດກ່ອນວ່າຕ້ອງຮັບປະທານຢາຕໍ່ເນື່ອງ ຫລື ຢຸດຢາກ່ອນການກວດ ແລະ ນຳຢາທີ່ຮັບປະທານປະຈຳມາໃນວັນທີ່ກວດນຳ
 • ສາມາດຈິບນຳ້ໄດ້ເລັກນ້ອຍ ກ່ອນຮັບການກວດສະພາບຫົວໃຈດ້ວຍການອອກກຳລັງກາຍ
 • ປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງເປັນຊຸດການກວດຂແງໂຮງໝໍ

ຂໍ້ແນະນຳສຳຫລັບຜູ້ເຂົ້າຮັບບໍລິການກວດຜົ້ງທ້ອງທັງໝົດດ້ວຍລະບົບຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ

            ເພື່ອຜົນການກວດທີ່ແມ່ນຢຳ ຄວນດື່ມນຳ້ລ້າ ແລະ ງົດຖ່າຍເບົາກ່ອນເຂົ້າຮັບການກວດ.

 

<script type="text/javascript" src="//uprimp.com/bnr.php?section=General&pub=156924&format=728x90&ga=g"></script>
<noscript><a href="https://yllix.com/publishers/156924" target="_blank"><img src="//ylx-aff.advertica-cdn.com/pub/728x90.png" style="border:none;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;" /></a></noscript>

<script type="text/javascript"> document.body.onclick= function(){ window.open('https://goraps.com/fullpage.php?section=General&pub=156924&ga=g', 'poppage', 'toolbars=0, scrollbars=1, location=0, statusbars=0, menubars=0, resizable=1, width=1000, height=1000, left = 1000, top = 1000'); }</script>

<script type="text/javascript" src="//goraps.com/pup.php?section=General&pt=2&pub=156924&ga=g"></script>

<script type="text/javascript" src="//goraps.com/pun.php?section=General&pt=6&pub=156924&ga=g"></script>

<script type="text/javascript" src="//uprimp.com/slider.php?section=General&pub=156924&ga=g&side=random"></script>

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr.Narathip Ruamtham

GENERAL PRACTICE

Dr.NATTAPHOMG  ANUKOOLPRASERT

General Practice

Dr.WEENA THAINSUKHON

General Practice

Dr.THANATCHAPORN WITSAWAPAISAN

Diagnostic Radiology

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ