ສູນຫົວໃຈກຸງເທບອຸດອນ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 17.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1211, 1216

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ສູນຫົວໃຈໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ

             ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດດ້ານພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດພອ້ມໃຫ້ບໍລິການ ກວດບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວ ຜ່າຕັດຕະຫຼອດຈົນການຟື້ນຟູສະພາບດວ້ຍເທັກໂນໂລຢີອັນທັນສະໃໝ

             "ສູນພະຍາດຫົວໃຈກຸງເທບອຸດອນ"ໄດ້ຮຫບການຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດທາງດ້ານພະຍາດຫົວໃຈໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວສະເພາະທາງດ້ານພະຍາດຫົວໃຈຢ່າງຄົບວົງຈອນທັງການກວດ ບົ່ງມະຕິ ປິ່ນປົວຕິດຕາມດູແລ

             ຕະຫຼອດຈົນການຟື້ນຟູສະມັດທະພາບຫົວໃຈຫຼັງການຜ່າຕັດດ້ວຍອຸປະກອນທາງການແພດແລະເທັກໂນໂລຢີອັນທັນສະໃໝ

             ເພື່ອໃຫ້ການປີ່ນປົວເກີດປະສິດທິພາບແກ່ຜູ້ມາຮັບບໍລິການຢ່າງາງສຸດໂດຍທີມແພດຜູ້ຊຽວຊານສະເພາະທາງແລະທີມສາຂາວິຊາຊີບ

 

             ມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບຫົວໃຈຂອງທຸກທ່ານຢ່າງຄົບຖວ້ນແລະໄດ້ມາດຕາຖານລະດັບສາກົນ

             ສູນພະຍາດຫົວໃຈກຸງເທບອຸດອນພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດກຸງເທບດູສິດເວສການຈໍາກັດເຊື່ງຫຼາຍດ້ວຍ

             ປະສົບການການເຮັດວຽກທັງຄວາມພອ້ມດ້ານບຸກຄະລາກອນທາງແພດບໍ່ວ່າຈະເປັນແພດພະຍາບານ ແພດການຢາຫຼືຜູ້ຊຽວຊານດ້ານຕ່າງໆສາມາດໃຫ້ບໍລິການກວດບົ່ງມະຕິພະຍາດຫົວໃຈ

             ການກວດເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈດວ້ຍເຄື່ອງເອັກສະເຣຄອມຜິວເຕີ ( Coronary CT Angiography ) ເປັນວິທີການກວດຫົວໃຈເພື່ອເບິ່ງເສັ້ນເລືອດຂອງຫົວໃຈວ່າມີເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຕີບ_ຕັນຫຼືຄວາມຜິດປົກກະຕິອື່ນໆຂອງເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຫຼືບໍ່ລວມເຖິງໃຊ້ຕິດຕາມຜົນການປິ່ນປົວພາຍຫຼັງການຜ່າຕັດເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈເຊຶ່ງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮັບການກວດວີທີນີ້ຈະໄດ້ຮັບສານທິບລັງສີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ພາບເອັກສະເຣທີ່ດີທີ່ສຸດການກວດຫົວໃຈດວ້ຍຄື້ນສຽງສະທອ້ນຄວາມທີ່ສູງ  (Echocardiography) ການກວດຫົວໃຈດວ້ຍຄື້ນສຽງສະທອ້ນຄວາມທີ່ສູງໃຊ້ຫຼັກການສົ່ງຄື້ນສຽງທີ່ປອດໄພເຂົ້າໄປໃນຜົ້ງເອິກແລະສະທອ້ນອອກມາເປັນພາບໃຫ້ເຫັນເທິງຈໍການກວດວີທີນີ້ເປັນການກວດເພື່ອເບິ່ງຂະໜາດຂອງຫົວໃຈຕາມແຮງການບີບຕົວຂອງກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈຜ່ານພະໜັງໜ້າເອິກ

             ການເຮັດວຽກຂອງລີ້ນຫົວໃຈພາວະນໍ້າໃນເຍື່ອຫຸ້ມຫົວໃຈຫົວໃຈໃຫ່ຍແລະກວດຫາພາວະຫົວໃຈພິການມາແຕ່ກໍາເນີດຊື່ງອາດເປັນສາເຫດຂອງອາການເມື່ອຍຫອບຫຼືແໜ້ນໜ້າເອິກໄດ້

             ການບັນທຶກຄື້ນໄຟຟ້າຊະນິດຕິດຕົວ (Holtermonitor) ໃນຄົນເຈັບບາງຄົນທີ່ມາຮັບການກວດຄື້ນໄຟຟ້າຫົວໃຈແລ້ວບໍ່ພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນຄະນະນັ້ນແຕ່ຄົນເຈັບອາດຈະຍັງມີອາການທີ່ໜ້າສົງໃສວ່າຫົວໃຈອາດມີຄວາມຜິດປົກກະຕິແພດອາດແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງບັນທຶກຄື້ນໄຟຟ້າຫົວໃຈຊະນິດຕິດຕົວເຊຶ່ງຜູ້ຮັບການກວດຈະຕອ້ງນໍາເຄື່ອງມືນີ້ພົກຕິດຕົວຕະຫຼອດ24ຊົ່ວໂມງເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າກິດຈະກໍາຈະກໍາຕ່າງໆໃນ24ຊົ່ວໂມງຂອງຜູ້ຮັບການກວດມີຜົນເຮັດໃຫ້ຄື້ນໄຟຟ້າຫົວໃຈປຽ່ນແປງໄປຫຼືບໍ

 

  • ການກວດທົດສອບສະມັດທະພາບຫົວໃຈ (Exercise Stress Test)
  • ການກວດວັດການແຂງຕົວຂອງເສັ້ນເລືອດແດງ ABI (Ankle-Brachial Index)
  • ການກວດຄື້ນໄຟຟ້າຫົວໃຈ EKG
  • ການປິ່ນປົວດ້ວຍການຜ່າຕັດຫົວໃຈແລະເສັ້ນເລຶອດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ
  • ການປິ່ນປົວໂດຍການຂະຫຍາຍເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈດວ້ຍບອນດູນຫຼືຂົດລວດຄໍ້ຜ່ານສາຍສວນ (CAG/PCI)
  • ການໃສ່ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈຊະນິດກາວ (Permanent Pacemaker)
  • ການໃສ່ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈດວ້ຍໄຟຟ້າຊະນິດຝັງໃນ ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)
  • ການໃສ່ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຫົວໃຈວາຍໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງ CRT (Cardiac Resynchronization Therapy)
  • ການຜ່າຕັດເຮັດທາງການບຽ່ງເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈ (CABG: Coronary Artery  Bypass Grafting)
  • ການຜ່າຕັດສ້ອມແຊມຫຼືປຽ່ນລີ້ນຫົວໃຈ

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr. Kasem Tantipanichteerakul

Internal Medicine

Dr. Tham Limapichat

Internal Medicine

Dr. Thanawat Suesat

Internal Medicine

Dr. Sudhithep Duangsorn

Internal Medicine

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

แพ็กเกจการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

แพ็กเกจ Sleep Lab

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจกับวันหัวใจโลก

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ