ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย"เพราะทุกนาที หมายถึง ชีวิต เราพร้อมดูแลคุณ ตลอด 24 ชม."

ทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร พร้อมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมฝึกฝนเฉพาะทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต
โดยการดูแลรักษาทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากล

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มีหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 86 เตียง
ซึ่งมีการจำแนกการดูแลเฉพาะด้าน ภายใต้การดูแลโดยแพทย์และพยาบาล ที่มีความชำนาญเฉพาะทางอย่างใกล้ชิด
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ความรวดเร็ว และความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ได้จัดเตรียมทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการดูแลผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้าย ร่วมกับมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สอบถามเพิ่มเติม ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร โทร. +66 42 343 111 หรือโทร 1724 Email: [email protected]