ค้นหาแพทย์

นพ. พงศ์ภัทร ร่วมสุข

ชํานาญการพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ จันทร์ 8.00-17.00
พฤหัสบดี 8.00-17.00
เสาร์ 8.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999