ค้นหาแพทย์

นพ. จำรัส พงษ์พิศ

ชํานาญการพิเศษ : อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกอายุรกรรม (ทางเดินอาหาร) เสาร์ 8.00-17.00
  อาทิตย์ 8.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999