ค้นหาแพทย์

นพ. ภาณุนันท์ ศศิประภา

ชํานาญการพิเศษ : ออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง : กระดูกสันหลัง

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกกระดูกและข้อ พฤหัสบดี 17.00-20.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999