ค้นหาแพทย์

นพ. ชวลิต วงศ์พุทธะ

ชํานาญการพิเศษ : ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999