ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. MANUSAK   BOONARD

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : Orthopedics

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : Sport Medicine & Arthroscopic Surgery

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

ຄຣີນິກກະດູກແລະຂໍ່ ຈັນ 8.00-17.00
ອັງຄານ 8.00-17.00
ພຸດ 8.00-17.00
ພະຫັດ 8.00-17.00
ສຸກ 8.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999