ຄົ້ນຫາແພດ

Prof. Dr. SAWAEK WEERAKIET

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : Obstetrics and Gynaecology

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : Reproductive Medicine

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ, ຈີນ

ຕາລາງອອກກວດ :

ສູນສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ອັງຄານ 9.00-17.00
ພຸດ 9.00-17.00
ສຸກ 9.00-17.00
ເສົາ 9.00-17.00
ສູນປິ່ນປົວຜູ້ມີລູກຍາກ ອັງຄານ 9.00-17.00
ພຸດ 9.00-17.00
ສຸກ 9.00-17.00
ເສົາ 9.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999