ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. SHARMILA SEHLI

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : Cardiology

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : CARDIAC ARRTHYMIA

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999