ຄຣີນິກກະດູກແລະຂໍ່ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 20.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1110,1188

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ຄີຣນິກກະດູກແລະຂໍ້

             ກະດູກຈະເສື່ອມລົງເມື່ອອາຍຸເພີ້ມຫຼາຍຂີ້ນແລະມີພີດຕິກໍາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດວີທີ ລວມເຖິງອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂີ້ນກໍ່ມີສວ່ນເຮັດໃຫ້ກະດູກເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິໄດ້ເມື່ອເກີດບັນຫາກະດູກແລະຂໍ້ ການກວດບົ່ງມະຕິແລະປິ່ນປົວ ຢ່າງທັນທວ່ງທີຄືຫົວໃຈສໍາຄັນເຮົາຈິ່ງພອ້ມດູແລທຸກເລື້ອວກ່ຽວກັບກະດູກຢ່າງຄວບຄຸມດ້ວຍທີມແພດພະຍາບານແລະບຸກຄະລາກອນຜູ້ຊຽວຊານຕະຫຼອດຈົນເທັກໂນໂລຢີການຮັກສາທີ່ທັນສະໃໝບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຫາກະດູກແລະຂໍ້ຕ່າງໆກະດູກສັນຫຼັງກະດູກຫັກເປັນຕົ້ນລວມທັງການຜ່າຕັດກະດູກແລະຂໍ້ໂດຍສັນຍແພອໍໂຣປີດິກທີ່ຊຽວຊານສະເພາະທາງແລະຫຼາຍດ້ວຍປະສໄບການກັບອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມພອ້ມແລະປອດໄພເຮັດໃຫ້ຜົນການປິ່ນປົວເປັນທີ່ພໍໃຈ ຄົນເຈັບ ເຈັບນອ້ຍຟື້ນຕົວໄວກັບໄປໃຊ້ຊີວິດໄດ້ດັ່ງເດີມໃນເວລາບໍ່ນານ

 

ການຮັກສາດ້ານເວດຊະສາດການກິລາແລະອອກກໍາລັງກາຍ

             ພອ້ມໃຫ້ບໍລິການດວ້ຍແພດທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງປະກາດສະນິຍາບັດທາງການແພດຂອງກິລາ ຫຼືເພື່ອເປັນການຮັບຮອງວ່າຈະສາມາດໃຫ້ການດູແລຜູ້ບາດເຈັບຈາກກິລາແລະການອອກກໍາລັງກາຍໄດ້ໃນມາດຕາຖານລະດັບສາກົນ

 

ຄວາມຊຽວຊານຄີຣນິກເວຊະສາດການກິລາແລະອອກກໍາລັງກາຍ

  1. ເທັກໂນໂລຢີການປິ່ນປົວພະຍາດຂໍ້ດວ້ຍການຜ່າຕັດສອ່ງກອ້ງມີຂໍ້ດີຄືຈາກເດີແຜຜ່າຕັດຈະມີຂະໜາດໃຫ່ຍຕອ້ງປິ່ນປົວແຜເປັນເວລານານກ່ວາຈະຟື້ນຕົວກັບມາເໝືອນເດີມປະຈຸບັນການປິ່ນປົວແບບໃໝ່ສາມາດໃຫ້ການຜ່າຕັດດ້ວຍການຜ່າຕັດຜ່ານກອ້ງເຮັດໃຫ້ແຜຜ່າຕັດມີຂະໜາດນອ້ຍການບາດເຈັບຕໍ່ເນື້ອເຍື່ອຮອບຂໍ້ມີນອ້ຍໂອກາດຕິດເຊື້ອລົດລົງຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບຟື້ນຕົວໄດ້ໄວບໍ່ຕອ້ງຢູ່ໂຮງພະຍາບານນານໆທີ່ສໍາຄັນຄືສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ໄວຂີ້ນ ສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຫຼັງການຜ່າຕັດກໍ່ຄືການຟີ້ນຟູການບາດເຈັບຄວບຄູ່ກັບການຮັກສາລະດັບຄວາມຝີດຂອງຮ່າງກາຍການເຮັດກາຍຍະພາບບໍາບັດດ້ວຍໂປແກມທີ່ເໝາະສົມປະກອບກັບເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໃໝມີຄຸນນະພາບລະດັບສາກົນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ຮັບການຮັກສາສາມາດຟື້ນຟູສະພາບຮ່າງກາຍໃຫ້ກັບມາມີປະສິດທິພາບທີ່ແຂງແຮງ           
  2. ໂປແກມປ້ອງກັນການບາດເຈັບສໍາລັບນັກຟຸດບອນ
  3. ປະເມີນທົດສອບແລະຝຶກຝົນດ້ວຍອຸປະກອນແລະ ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໃໝເພື່ອຊວ່ຍໃຫ້ການທົດສອບປະເມີນສະມັດທະພາບແລະການຝຶກຝົນຮ່າງກາຍເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໄວວາແລະຖືກຕອ້ງແມນຢໍາ

 

ການຮັກສາດ້ານພະຍາດກະດູກສັນຫຼັງ

             ອາການຊາລາມລົງຂາ ປວດກະດູກຈະເປັນອໍາມະພາດຫຼືບໍ?

             ເຮັດຢ່າງໃດຈິ່ງຈະດີປວດກະດູກປວດຫຼັງພະຍາດກະດູກເຊື່ອມ ປວດຄໍຊໍ້າເຮື້ອໝອນຮອງກະດູກເສື່ອມຈໍາເປັນຕອ້ງຜ່າຕັດຜຫຼືບໍ?

ຄີຣນິກກະດູກສັນຫຼັງ ເປັນສວນລວມຄວາມຊຽວຊານທາງການແພດສໍາລັບໃຫ້ບໍລິການການຮັກສາອາການປວດຄໍ ແລະ ຫຼັງ ດວ້ຍທີມສາຂາວິຊາຊີບ ຄື ໃສຍາແພດອໍໂຊປີດິສ ໃສຍະແພດລະບົບປະສາດທີມເວຊສາດຟື້ນຟູແພດດ້ານລະງັບປວດ ແລະ ພະຍາບານທີ່ມີຄວາມຊຽວຊານ ແລະໄດ້ຮັບການອົບຮົມສະເພາະທາງດ້ານກະດູກສັນຫຼັງຄວບຄຸມການຮັກສາອາການປວດຄໍ ແລະ ຫຼັງດວ້ຍເທັກນິກການຮັກສາທັງການຜ່າຕັດ ແລະ ການຮັກສາແບບບໍ່ຜ່າຕັດ

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr.MANUSAK   BOONARD

Orthopedics

Dr.PICHET RATTANAPONGPEAN

Orthopedics

Dr.Pawalee Dowsiriroj

Orthopedics

Dr.SOMKHUAN PARADEERUJIRA

ORTHOPAEDIST

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ