ສູນກະດູກແລະຂໍ່ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 20.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່  1110, 1188

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ສູນກະດູກແລະຂໍ້

             ກະດູກຈະເສື່ອມລົງເມື່ອອາຍຸເພີ້ມຫຼາຍຂີ້ນແລະມີພີດຕິກໍາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດວີທີ ລວມເຖິງອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂີ້ນກໍ່ມີສວ່ນເຮັດໃຫ້ກະດູກເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິໄດ້ເມື່ອເກີດບັນຫາກະດູກແລະຂໍ້ ການກວດບົ່ງມະຕິແລະປິ່ນປົວ ຢ່າງທັນທວ່ງທີຄືຫົວໃຈສໍາຄັນເຮົາຈິ່ງພອ້ມດູແລທຸກເລື້ອວກ່ຽວກັບກະດູກຢ່າງຄວບຄຸມດ້ວຍທີມແພດພະຍາບານແລະບຸກຄະລາກອນຜູ້ຊຽວຊານຕະຫຼອດຈົນເທັກໂນໂລຢີການຮັກສາທີ່ທັນສະໃໝບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຫາກະດູກແລະຂໍ້ຕ່າງໆກະດູກສັນຫຼັງກະດູກຫັກເປັນຕົ້ນລວມທັງການຜ່າຕັດກະດູກແລະຂໍ້ໂດຍສັນຍແພອໍໂຣປີດິກທີ່ຊຽວຊານສະເພາະທາງແລະຫຼາຍດ້ວຍປະສໄບການກັບອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມພອ້ມແລະປອດໄພເຮັດໃຫ້ຜົນການປິ່ນປົວເປັນທີ່ພໍໃຈ ຄົນເຈັບ ເຈັບນອ້ຍຟື້ນຕົວໄວກັບໄປໃຊ້ຊີວິດໄດ້ດັ່ງເດີມໃນເວລາບໍ່ນານ

 

ການຮັກສາດ້ານເວດຊະສາດການກິລາແລະອອກກໍາລັງກາຍ

             ພອ້ມໃຫ້ບໍລິການດວ້ຍແພດທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງປະກາດສະນິຍາບັດທາງການແພດຂອງກິລາ ຫຼືເພື່ອເປັນການຮັບຮອງວ່າຈະສາມາດໃຫ້ການດູແລຜູ້ບາດເຈັບຈາກກິລາແລະການອອກກໍາລັງກາຍໄດ້ໃນມາດຕາຖານລະດັບສາກົນ

 

ຄວາມຊຽວຊານສູນເວຊະສາດການກິລາແລະອອກກໍາລັງກາຍ

  1. ເທັກໂນໂລຢີການປິ່ນປົວພະຍາດຂໍ້ດວ້ຍການຜ່າຕັດສອ່ງກອ້ງມີຂໍ້ດີຄືຈາກເດີແຜຜ່າຕັດຈະມີຂະໜາດໃຫ່ຍຕອ້ງປິ່ນປົວແຜເປັນເວລານານກ່ວາຈະຟື້ນຕົວກັບມາເໝືອນເດີມປະຈຸບັນການປິ່ນປົວແບບໃໝ່ສາມາດໃຫ້ການຜ່າຕັດດ້ວຍການຜ່າຕັດຜ່ານກອ້ງເຮັດໃຫ້ແຜຜ່າຕັດມີຂະໜາດນອ້ຍການບາດເຈັບຕໍ່ເນື້ອເຍື່ອຮອບຂໍ້ມີນອ້ຍໂອກາດຕິດເຊື້ອລົດລົງຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບຟື້ນຕົວໄດ້ໄວບໍ່ຕອ້ງຢູ່ໂຮງພະຍາບານນານໆທີ່ສໍາຄັນຄືສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ໄວຂີ້ນ ສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຫຼັງການຜ່າຕັດກໍ່ຄືການຟີ້ນຟູການບາດເຈັບຄວບຄູ່ກັບການຮັກສາລະດັບຄວາມຝີດຂອງຮ່າງກາຍການເຮັດກາຍຍະພາບບໍາບັດດ້ວຍໂປແກມທີ່ເໝາະສົມປະກອບກັບເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໃໝມີຄຸນນະພາບລະດັບສາກົນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ຮັບການຮັກສາສາມາດຟື້ນຟູສະພາບຮ່າງກາຍໃຫ້ກັບມາມີປະສິດທິພາບທີ່ແຂງແຮງ           
  2. ໂປແກມປ້ອງກັນການບາດເຈັບສໍາລັບນັກຟຸດບອນ
  3. ປະເມີນທົດສອບແລະຝຶກຝົນດ້ວຍອຸປະກອນແລະ ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໃໝເພື່ອຊວ່ຍໃຫ້ການທົດສອບປະເມີນສະມັດທະພາບແລະການຝຶກຝົນຮ່າງກາຍເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໄວວາແລະຖືກຕອ້ງແມນຢໍາ

 

ການຮັກສາດ້ານພະຍາດກະດູກສັນຫຼັງ

             ອາການຊາລາມລົງຂາ ປວດກະດູກຈະເປັນອໍາມະພາດຫຼືບໍ?

             ເຮັດຢ່າງໃດຈິ່ງຈະດີປວດກະດູກປວດຫຼັງພະຍາດກະດູກເຊື່ອມ ປວດຄໍຊໍ້າເຮື້ອໝອນຮອງກະດູກເສື່ອມຈໍາເປັນຕອ້ງຜ່າຕັດຜຫຼືບໍ?

ສູນກະດູກສັນຫຼັງ ເປັນສວນລວມຄວາມຊຽວຊານທາງການແພດສໍາລັບໃຫ້ບໍລິການການຮັກສາອາການປວດຄໍ ແລະ ຫຼັງ ດວ້ຍທີມສາຂາວິຊາຊີບ ຄື ໃສຍາແພດອໍໂຊປີດິສ ໃສຍະແພດລະບົບປະສາດທີມເວຊສາດຟື້ນຟູແພດດ້ານລະງັບປວດ ແລະ ພະຍາບານທີ່ມີຄວາມຊຽວຊານ ແລະໄດ້ຮັບການອົບຮົມສະເພາະທາງດ້ານກະດູກສັນຫຼັງຄວບຄຸມການຮັກສາອາການປວດຄໍ ແລະ ຫຼັງດວ້ຍເທັກນິກການຮັກສາທັງການຜ່າຕັດ ແລະ ການຮັກສາແບບບໍ່ຜ່າຕັດ

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr. Manusak Boonard

Orthopedic Surgery

Dr. Pichet Rattanapongpean

Orthopedic Surgery

Dr. Thanyathon Thai-ua

Orthopedic Surgery

Dr. Settha Kotanivong

Orthopedic Surgery

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

แพ็กเกจผ่าตัดโรคกระดูกสันหลัง

แพ็กเกจผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าและข้อไหล่

แพ็กเกจผ่าตัดเล็กรักษากระดูกและข้อแบบวันเดียว

แพ็กเกจผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

แพ็กเกจตรวจกระดูกพรุน

แพ็กเกจการฉีดรักษาโรคข้อ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ.

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ