ຄຣີນິກກະດູກແລະຂໍ່ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 20.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1110,1188

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ຄີຣນິກກະດູກແລະຂໍ້

             ກະດູກຈະເສື່ອມລົງເມື່ອອາຍຸເພີ້ມຫຼາຍຂີ້ນແລະມີພີດຕິກໍາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດວີທີ ລວມເຖິງອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂີ້ນກໍ່ມີສວ່ນເຮັດໃຫ້ກະດູກເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິໄດ້ເມື່ອເກີດບັນຫາກະດູກແລະຂໍ້ ການກວດບົ່ງມະຕິແລະປິ່ນປົວ ຢ່າງທັນທວ່ງທີຄືຫົວໃຈສໍາຄັນເຮົາຈິ່ງພອ້ມດູແລທຸກເລື້ອວກ່ຽວກັບກະດູກຢ່າງຄວບຄຸມດ້ວຍທີມແພດພະຍາບານແລະບຸກຄະລາກອນຜູ້ຊຽວຊານຕະຫຼອດຈົນເທັກໂນໂລຢີການຮັກສາທີ່ທັນສະໃໝບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຫາກະດູກແລະຂໍ້ຕ່າງໆກະດູກສັນຫຼັງກະດູກຫັກເປັນຕົ້ນລວມທັງການຜ່າຕັດກະດູກແລະຂໍ້ໂດຍສັນຍແພອໍໂຣປີດິກທີ່ຊຽວຊານສະເພາະທາງແລະຫຼາຍດ້ວຍປະສໄບການກັບອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມພອ້ມແລະປອດໄພເຮັດໃຫ້ຜົນການປິ່ນປົວເປັນທີ່ພໍໃຈ ຄົນເຈັບ ເຈັບນອ້ຍຟື້ນຕົວໄວກັບໄປໃຊ້ຊີວິດໄດ້ດັ່ງເດີມໃນເວລາບໍ່ນານ

 

ການຮັກສາດ້ານເວດຊະສາດການກິລາແລະອອກກໍາລັງກາຍ

             ພອ້ມໃຫ້ບໍລິການດວ້ຍແພດທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງປະກາດສະນິຍາບັດທາງການແພດຂອງກິລາ ຫຼືເພື່ອເປັນການຮັບຮອງວ່າຈະສາມາດໃຫ້ການດູແລຜູ້ບາດເຈັບຈາກກິລາແລະການອອກກໍາລັງກາຍໄດ້ໃນມາດຕາຖານລະດັບສາກົນ

 

ຄວາມຊຽວຊານຄີຣນິກເວຊະສາດການກິລາແລະອອກກໍາລັງກາຍ

  1. ເທັກໂນໂລຢີການປິ່ນປົວພະຍາດຂໍ້ດວ້ຍການຜ່າຕັດສອ່ງກອ້ງມີຂໍ້ດີຄືຈາກເດີແຜຜ່າຕັດຈະມີຂະໜາດໃຫ່ຍຕອ້ງປິ່ນປົວແຜເປັນເວລານານກ່ວາຈະຟື້ນຕົວກັບມາເໝືອນເດີມປະຈຸບັນການປິ່ນປົວແບບໃໝ່ສາມາດໃຫ້ການຜ່າຕັດດ້ວຍການຜ່າຕັດຜ່ານກອ້ງເຮັດໃຫ້ແຜຜ່າຕັດມີຂະໜາດນອ້ຍການບາດເຈັບຕໍ່ເນື້ອເຍື່ອຮອບຂໍ້ມີນອ້ຍໂອກາດຕິດເຊື້ອລົດລົງຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບຟື້ນຕົວໄດ້ໄວບໍ່ຕອ້ງຢູ່ໂຮງພະຍາບານນານໆທີ່ສໍາຄັນຄືສາມາດກັບມາເຄື່ອນໄຫວໄດ້ໄວຂີ້ນ ສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຫຼັງການຜ່າຕັດກໍ່ຄືການຟີ້ນຟູການບາດເຈັບຄວບຄູ່ກັບການຮັກສາລະດັບຄວາມຝີດຂອງຮ່າງກາຍການເຮັດກາຍຍະພາບບໍາບັດດ້ວຍໂປແກມທີ່ເໝາະສົມປະກອບກັບເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໃໝມີຄຸນນະພາບລະດັບສາກົນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ຮັບການຮັກສາສາມາດຟື້ນຟູສະພາບຮ່າງກາຍໃຫ້ກັບມາມີປະສິດທິພາບທີ່ແຂງແຮງ           
  2. ໂປແກມປ້ອງກັນການບາດເຈັບສໍາລັບນັກຟຸດບອນ
  3. ປະເມີນທົດສອບແລະຝຶກຝົນດ້ວຍອຸປະກອນແລະ ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໃໝເພື່ອຊວ່ຍໃຫ້ການທົດສອບປະເມີນສະມັດທະພາບແລະການຝຶກຝົນຮ່າງກາຍເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໄວວາແລະຖືກຕອ້ງແມນຢໍາ

 

ການຮັກສາດ້ານພະຍາດກະດູກສັນຫຼັງ

             ອາການຊາລາມລົງຂາ ປວດກະດູກຈະເປັນອໍາມະພາດຫຼືບໍ?

             ເຮັດຢ່າງໃດຈິ່ງຈະດີປວດກະດູກປວດຫຼັງພະຍາດກະດູກເຊື່ອມ ປວດຄໍຊໍ້າເຮື້ອໝອນຮອງກະດູກເສື່ອມຈໍາເປັນຕອ້ງຜ່າຕັດຜຫຼືບໍ?

ຄີຣນິກກະດູກສັນຫຼັງ ເປັນສວນລວມຄວາມຊຽວຊານທາງການແພດສໍາລັບໃຫ້ບໍລິການການຮັກສາອາການປວດຄໍ ແລະ ຫຼັງ ດວ້ຍທີມສາຂາວິຊາຊີບ ຄື ໃສຍາແພດອໍໂຊປີດິສ ໃສຍະແພດລະບົບປະສາດທີມເວຊສາດຟື້ນຟູແພດດ້ານລະງັບປວດ ແລະ ພະຍາບານທີ່ມີຄວາມຊຽວຊານ ແລະໄດ້ຮັບການອົບຮົມສະເພາະທາງດ້ານກະດູກສັນຫຼັງຄວບຄຸມການຮັກສາອາການປວດຄໍ ແລະ ຫຼັງດວ້ຍເທັກນິກການຮັກສາທັງການຜ່າຕັດ ແລະ ການຮັກສາແບບບໍ່ຜ່າຕັດ

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr.MANUSAK   BOONARD

Sport Medicine & Arthroscopic Surgery

Dr.PICHET RATTANAPONGPEAN

ORTHOPAEDIST

Dr.Pawalee Dowsiriroj

ORTHOPAEDIST

Dr.SOMKHUAN PARADEERUJIRA

ORTHOPAEDIST

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

Spine Surgery Packages Spine Surgery Packages

Shoulder and Knee Surgery Packages Shoulder and Knee Surgery Packages

PRP Therapy Packages PRP Therapy Packages

SPINE SURGERY PACKAGES SPINE SURGERY PACKAGES

HIP & KNEE SURGERY PACKAGES HIP & KNEE SURGERY PACKAGES

Viscosupplementation Viscosupplementation

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ