ຄຣີນິກການແພດຟື້ນຟູ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 18.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1234

ບໍລິການຂອງເຮົາ

 

ແຜນກາຍຍະພາບບໍາບັດ

ແຜນກາຍຍະພາບບໍາບັດ ໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນໃຫ້ບໍລິການທາງກາຍຍະພາບບໍາບັດຢ່າງມີຄຸນະພາບຕາມມາດຕາຖານວິຊາຊີບພອ້ມເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໃໝໄດ້ມາດຕາຖານເພື່ອສົ່ງເສີມປອ້ງກັນຮັກສາແລະຟື້ນຟູສຸຂະພາບຢ່າງມີຄຸນນະພາບໂດຍແພດຜູ້ຊຽວຊານນັກກາຍຍະພາບບໍາບັດນັກກິດຈະກໍາບໍາບັດບໍລິການດ້ານການຮັກສາແລະໂປແກມດັ່ງນີ້:

ງານກາຍຍະພາບບໍາບັດ

·         ກາຍຍະພາບບໍາບັດໃນຄົນເຈັບລະບົບປະສາດບໍລິການດ້າການຟື້ນຟູບັນຫາທາງລະບົບປະສາດອໍາມະພືກອໍາມະພາດບາດເຈັບກະດູກໄຂສັນຫຼັງ

·         ກາຍຍະພາບບໍາບັດໃນຄົນເຈັຍລະບົບືາງເດີນຫາຍໃຈ ຜົ້ງເອິກແລະເສັ້ນເລືອດ

·         ກາຍຍະພາບບ່າບັດໃນຄົນເຈັບກະດູກ ຂໍ້ແລະກ້າມຊີ້ນຜູ້ທີ່ມີບັນຫາອາການປວດເຊັ່ນ:ປວດຫຼັງ ປວດເຂົ່າ ອອຟຟີຊິຮໂດມເປັນຕົ້ນ

·         ກາຍຍະພາບບໍາບັດເພື່ອຟື້ນຟູສະມັດທະພາບພະຍາດົວໃຈທັງກອ່ນແລະຫຼັງຜ່າຕັດ

·         ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການອອກກໍາລັງກາຍໃນມາດຕາກອ່ນເກີດແລະຫຼັງເກີດ

·         ເພີ້ມປະສິດທິພາບແລະຟີ້ນຟູການເຮັດວຽກຂອງກ້າມຊີ້ນເຊັ່ນອາການບາດເຈັບຫຼັງຈາກການຫຼື້ນກິລາສ້າງໂປແກມການອອກກໍາລັງກາຍໃຫ້ເໝາະກັບຄົນເຈັບແຕ່ລະຄົນ

·         ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການໃຊ້ອຸປະກອນກາຍຍະພາບບໍາບັດຕ່າງໆເຊັ່ນໄມ້ຄໍ້າ ໄມ້ເທົ້າສາມຂາ ອຸປະກອນຄໍ້າຫຼັງ

·         ໂປແກມການດູແລຕໍ່ເນື່ອງຫຼັງຈາກຄົນເຈັບກັບບ້ານ

 

ງານກິດຈະກໍາບໍາບັດ

·         ການກວດປະເມີນທາງກິດຈະກໍາບໍາບັດ

·         ການຮັກສາຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາດ້ານການຮັບຮູ້ແລະຮຽນຮູ້

·         ການຝືກຝົນທັກສະໃນການເຮັດກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ

·         ການກວດປະເມີນແລະການຮັກສາຜູ້ທີ່ມີບັນຫາການກືນ

·         ການກະຕຸ້ນພັດທະນາການເດັກ

·         ການກະຕຸ້ນຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາຄວາມບົກຜອ່ງດ້ານການເວົ້າ

·         ຝືກທັກສະການໃຊ້ມືຢີບຈັບໃນຮູບແບບຕ່າງໆໃນຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາການໃຊ້ມື

·         ຝືກການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະຢ່າງສວ່ນເທິງໃນຄົນເຈັບທີ່ມີອາການອອ່ນແຮງ

 

ການໃຫ້ບໍລິການ

·         ຮັກສາໂດຍຄື້ນເໜືອສຽງ (Ultrasound Therapy) ເພື່ອລົດອາການປວດການອັກເສບຂອງກ້າມຊີ້ນ

·         ຮັກສາດວ້ຍຄີ້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄວາມຮອ້ນລືກ (Short wave Diathermy)ເພື່ອບັນເທົາອາການປວດກ້າມຊີ້ນແລະຂໍ້ຕໍ່ອັກເສບ

·         ຮັກສາດວ້ຍຄວາມຮອ້ນແບບຕື້ນ (Superficial Heat ) ໄດ້ແກ່ແຜ່ນປະຄົບຮອ້ນ ຖົງເຢັນຮອ້ນແລະຂີ້ເຜີ້ງພາຣາຟີນເປັນຕົ້ນ

·         ຮັກສາດ້ວຍເຄື່ອງໄຟຟ້າລົດປວດ( Interferential Current , TENS)

·         ເຄື່ອງຄືງຄໍ (Cervical traction)ເຄື່ອງຄືງຫຼັງ (Pelvic traction)

·         ຮັກສາອາການປວດດ້ວຍເຄື່ອງເລເຊີ (Laser Therapy) ,ເຄື່ອງຄື້ນກະແທກ(Shock wave Therapy)

·         ຮັກສາດ້ວຍການກະຕຸ້ນໄຟຟ້າ (Electrical stimulation)

·         ການອອກກໍາລັງກາຍເພື່ອການຮັກສາໃນກຸ່ມຄົນເຈັບພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນຄົນເຈັບອໍາມະພິກອໍາມະພາດຄົນເຈັບພະຍາດຫົວໃຈໂດຍນັກກາຍຍະພາບບໍາບັດແລະອຸປະກອນເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໃໝເຊັ່ນ ເຄື່ອງບໍລິຫານເຂົ່າແບບຕໍ່ເນື່ອງເຄື່ອງຄໍ້າຕົວໃນການຊ່ວຍຢືນ ອຸປະກອນອອກກໍາລັງກາຍເພື່ອເພີ້ມຄວາມແຂງແຮງຂອງກ້າມຊີ້ນ

·         ກສາດ້ວຍການຕັດແລະດິງ(Mobilization and Manipulation) ການນວດເພື່ອການຮັກສາ(Therapeutic Massage)

·         ການເຮັດກາຍຍະພາບບໍາບັດໃນຜູ້ໃຫ່ຍແລະເດັກທີ່ມີບັນຫາ ໄອ ຂີ້ເຖື່ອັ່ງຄ້າງໂດຍການເຄາະປອດ ດູດຂີ້ເຖື່ດ້ວຍເຕັກນິກທາງກາຍຍະພາບບໍາບັດ

·         ການຝືກຝົນທັກສະໃນການເຮັດກິດຈະວັດປະຈໍາວັນຕ່າງໆຝືກຍ່າງໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍຍ່າງ

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr.PICHIT RAETAI

Rehabilitation Medicine

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ

คนที่ฉลาดที่สุด คือคนที่รู้ว่าสุขภาพสำคัญที่สุด