ສູນສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 17.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1243

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ສູນສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ


              ຜູ້ຍິງສ່ວນຫລາຍຢາກມີສຸຂະພາບດີເປັນອັນດັບທຳອິດ ການຮູ້ຈັກເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍໃຫ້ຖືກວິທີ, ຖືກຕ້ອງ, ຮູ້ເທົ່າທັນໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ລວມໄປເຖິງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການປ້ອງກັນກ່ອນເກີດພະຍາດ ຂິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ຜູ້ຍິງຄວນໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຕັ້ງແຕ່ໄລຍະເກີດລູກຕະຫລອດຮອດໄລຍະອາຍຸສູງ ຫລື ໄວທອງ, ພະຍາດບາງຊະຮິດຫາກມີການປ້ອງກັນກໍ່ຈະລຸດໂອກາດເກີດຂື້ນ ແລະ ບາງຊະນິດເມື່ອຮູ້ເທົ່າທັນກຊ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້.


              ສູນສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ເຂົ້າໃຈ ແະ ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຍິງ ຈິ່ງພ້ອມໃຫ້ການບໍລິການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແມ່ຍິງທຸກໄວ ດ້ວຍທີມແພດຫລາຍສາຂາຄົບທຸກສາຂາ ຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງ ແມ່ ແລະ ເດັກ, ປະສູດ-ພະຍາດຍິງ ແລະ ຜູ້ມີລູກຍາກ. ການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີຂອງແມ່ຍິງໄປຈົນເຖິງການບົ່ງມະຕິພະຍາດ, ປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດຍິງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ, ການຝາກທ້ອງ, ການເກີດ ແນະນຳການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ໄວທອງ ໂດຍຊ່ຽວຊານປະສູດ ພະຍາດຍິງທີ່ມີປະສົບການສະເພາະທາງໃນສາຂາຕ່າງໆ ແລະ ພະຍາບານ.

 

              ປັດຈຸບັນສູນສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ໄດ້ນຳເທັກໂນໂລຊີການຜ່າຕັດແບບບາດແຜນ້ອຍສະໄໝໃໝ່ Advanced 3D Laparoscopic Surgery ຫລື ເທັກໂນໂລຊີຜ່າຕັດສ່ອງກ້ອງ 3ມິຕິ ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ້ມຄວາມແມ່ນຢຳໃຫ້ແພດເຫັນລາຍລະອຽດເຊິງລຶກໄດ້ຊັດເຈນ ສາມາດກະໄລຍະໄດ້ສະເພາະຈຸດດັ່ງເຂົ້າໄປຜ່າຕັດຢູ່ໃນຜົ້ງທ້ອງຂອງຄົນເຈັບ, ຊ່ວຍໃຫ້ການຜ່າຕັດມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄວວາ. ບາດແຜຜ່າຕັດມີຂະໜາດນ້ອຍ, ລຸດອາການເຈັບປວດ ທີ່ສຳຄັນຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບໂດຍສະເພາະ ຄົນເຈັບໄວທອງ ສາມາດພື້ນຟູຮ່າງກາຍໄດ້ໄວຂື້ນ ແລະ ໝົດບັນຫາບາດແຜທີ່ໜ້າທ້ອງຍາວ ບໍ່ງາມ ໂອກາດໃນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍເລືອດໜ້ອຍກວ່າ. ນອກຈາກນີ້ ທາງສູນໄດ້ຈັດໃຫ້ມີເຄື່ອງອັລຕຣາຊາວ ທີ່ສາມາດກວດເບິ່ງລູກນ້ອຍໄດ້ 3 ມິຕິ 3 ມູມ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ແພດໄດ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ເພີ້ມປະສິດທິພາບໃນການແປຜົນຊັດເຈນຂື້ນ. ທຸກຫ້ອງກວດມີຄວາມສະດວກສະບາຍເປັນສ່ວນຕົວ.
              ຂອບເຂດການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ຍິງຊ່ວງໄວ (ກວດ, ປິ່ນປົວ ແລະ ເບິ່ງແຍງ)


- ກວດສຸຂະພາບແມ່ຍິງພື້ນຖານ, ບົ່ງມະຕິຢ່າງຄົບຖ້ວນ


- ກວດຮ່າງກາຍ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາເພື່ອກຽມຕົວກ່ອນແຕ່ງງານ ຫລື ມີລູກ


- ກວດກັ່ນຕອງມະເຮັງປາກມົດລູກແບບ Thin Prep, ກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສ HPV ໃນກຸ່ມສ່ຽງ ແລະ ສັກວັກຊີນ HPV ກຸ່ມສ່ຽງໃນມະເຮັງປາກມົດລູກ


- ກວດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອະໄວລະຍະພາຍໃນແມ່ຍິງດ້ວຍເຄື່ອງອັລຕຣາຊາວທີ່ໃຫ້ພາບຄົມແຈ້ງ
- ກວດມະເຮັງເຕົ້ານົມດ້ວຍເຄື່ອງ Mammogram with Ultrasound Breast (ໜີບນົມ ແລະ ກວດນົມດ້ວຍເຄື່ອງສຽງຄວາມຖີ່ສູງ)


- ພາວະຜິດປົກກະຕິຂອງການມີປະຈຳເດືອນ, ເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ, ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ, ລົງຂາວ ແລະ ອື່ນໆ


- ປິ່ນປົວຜູ້ມີບັນຫາພະຍາດຍິງ ດ້ວຍການຜ່າຕັດເປີດຜະໜັງຜົ້ງທ້ອງ ແລະ ຜ່າຕັດຜ່ານກ້ອງ


- ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ໃນແມ່ຍິງ, ໄວທອງ ແລະ ແມ່ຍິງຫມົດປະຈຳເດືອນ


- ການຜ່າຕັດຜ່ານກ້ອງ 3ມິຕິ ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ


- ການຜ່າຕັດມົດລູກຜ່ານທາງຊ່ອງຄອດ


- ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງ ປ້ອງກັນພາວະກະດູກຜຸ່ຍໃນແມ່ຍິງໝົດປະຈຳເດືອນ


- ປຶກສາ ແລະ ປິ່ນປົວອາການຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ


- ປິ່ນປົວພະຍາດອື່ນໆຂອງແມ່ຍິງ

              ນອກຈາກນີ້ ຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການເບິ່ງແຍງແມ່ຍິງຖືພາ ໂດຍທີມແພດຊ່ຽວຊານ ຮ່ວມກັບທີມຫລາຍສາຂາວິຊາຊີບຕັ້ງແຕ່ກ່ອນ ລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍຫລັງເກີດລູກອີກດ້ວຍ

         ການເບິ່ງແຍງກ່ອນການຖືພາ
- ແນະນຳ ແລະ ກວດກຽມຕົວກ່ອນມີລູກ


- ແນະນຳ ແລະ ການປິ່ນປົວພາວະມີລູກຍາກ

         ການເບິ່ງແຍງໃນເວລາຖືພາ
- ກວດຫາພະຍາດ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແມ່ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ


- ບົ່ງມະຕິຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໂຄຣໂມໂຊມ ຫລື ທາລາສເຊເມຍ ໂດຍແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ ເວດຊສາດ ແມ່ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ


- ກວດກັ່ນຕອງຄວາມສ່ຽງພາວະດາວຊິນໂດຣມ


- ປຶກສາທາງເລືອກໃນການເກີດ (ເກີດທຳມະຊາດ, ຜ່າຕັດເກີດ ລວມເຖິງການເຮັດໝັນ) ລະຫວ່າງການເກີດລູກ


- ເກີດລູກໄດ້ມາດຕະຖານດ້ວຍອຸປະກອນ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ


- ເບິ່ງແຍງພາວະຖືພາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ


- ເບິ່ງແຍງເດັກກ່ອນກຳນົດ


- ກຽມຕົວໃຫ້ນົມລູກ ແລະ ປຶກສາບັນຫາການໃຫ້ນົມລູກ ແລະ ການແພດທາງເລືອກ ກັບການຜ່າຕັດທາງພະຍາດຍິງ


- ພະຍາດສະເພາະແມ່ຍິງຫລາຍພະຍາດທີ່ຄົນເຈັບມີໂອກາດເລືອກທີ່ຈະປິ່ນປົວນັ້ນຄວນຂື້ນຢູ່ກັບຂໍ້ບົ່ງຊີ້ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງການຜ່າຕັດແຕ່ລະວິທີລວມເຖິງ ດຸນພິນິດ ແລະ ປະສົບການຂອງແພດ

 

 

ແພດປະຈໍາສູນ

Prof. Dr.SAWAEK WEERAKIET

Obstetrics and Gynaecology

Dr.WATCHARADA UCKARA

OBSTERICIAN-GYNECOLOGIST

Dr.KAKANANG SOIMONGKOL

Obstetrics and Gynaecology

Dr.DARAPHONG LANGKAFA

Obstetrics and Gynaecology

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ