ສູນສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 17.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1243, 1250
เบอร์ตรง +66 4218 8813

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ສູນສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ


              ຜູ້ຍິງສ່ວນຫລາຍຢາກມີສຸຂະພາບດີເປັນອັນດັບທຳອິດ ການຮູ້ຈັກເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍໃຫ້ຖືກວິທີ, ຖືກຕ້ອງ, ຮູ້ເທົ່າທັນໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ລວມໄປເຖິງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການປ້ອງກັນກ່ອນເກີດພະຍາດ ຂິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ຜູ້ຍິງຄວນໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຕັ້ງແຕ່ໄລຍະເກີດລູກຕະຫລອດຮອດໄລຍະອາຍຸສູງ ຫລື ໄວທອງ, ພະຍາດບາງຊະຮິດຫາກມີການປ້ອງກັນກໍ່ຈະລຸດໂອກາດເກີດຂື້ນ ແລະ ບາງຊະນິດເມື່ອຮູ້ເທົ່າທັນກຊ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້.


              ສູນສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ເຂົ້າໃຈ ແະ ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຍິງ ຈິ່ງພ້ອມໃຫ້ການບໍລິການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແມ່ຍິງທຸກໄວ ດ້ວຍທີມແພດຫລາຍສາຂາຄົບທຸກສາຂາ ຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງ ແມ່ ແລະ ເດັກ, ປະສູດ-ພະຍາດຍິງ ແລະ ຜູ້ມີລູກຍາກ. ການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີຂອງແມ່ຍິງໄປຈົນເຖິງການບົ່ງມະຕິພະຍາດ, ປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດຍິງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ, ການຝາກທ້ອງ, ການເກີດ ແນະນຳການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ໄວທອງ ໂດຍຊ່ຽວຊານປະສູດ ພະຍາດຍິງທີ່ມີປະສົບການສະເພາະທາງໃນສາຂາຕ່າງໆ ແລະ ພະຍາບານ.

 

              ປັດຈຸບັນສູນສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ໄດ້ນຳເທັກໂນໂລຊີການຜ່າຕັດແບບບາດແຜນ້ອຍສະໄໝໃໝ່ Advanced 3D Laparoscopic Surgery ຫລື ເທັກໂນໂລຊີຜ່າຕັດສ່ອງກ້ອງ 3ມິຕິ ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ້ມຄວາມແມ່ນຢຳໃຫ້ແພດເຫັນລາຍລະອຽດເຊິງລຶກໄດ້ຊັດເຈນ ສາມາດກະໄລຍະໄດ້ສະເພາະຈຸດດັ່ງເຂົ້າໄປຜ່າຕັດຢູ່ໃນຜົ້ງທ້ອງຂອງຄົນເຈັບ, ຊ່ວຍໃຫ້ການຜ່າຕັດມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄວວາ. ບາດແຜຜ່າຕັດມີຂະໜາດນ້ອຍ, ລຸດອາການເຈັບປວດ ທີ່ສຳຄັນຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບໂດຍສະເພາະ ຄົນເຈັບໄວທອງ ສາມາດພື້ນຟູຮ່າງກາຍໄດ້ໄວຂື້ນ ແລະ ໝົດບັນຫາບາດແຜທີ່ໜ້າທ້ອງຍາວ ບໍ່ງາມ ໂອກາດໃນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍເລືອດໜ້ອຍກວ່າ. ນອກຈາກນີ້ ທາງສູນໄດ້ຈັດໃຫ້ມີເຄື່ອງອັລຕຣາຊາວ ທີ່ສາມາດກວດເບິ່ງລູກນ້ອຍໄດ້ 3 ມິຕິ 3 ມູມ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ແພດໄດ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ເພີ້ມປະສິດທິພາບໃນການແປຜົນຊັດເຈນຂື້ນ. ທຸກຫ້ອງກວດມີຄວາມສະດວກສະບາຍເປັນສ່ວນຕົວ.
              ຂອບເຂດການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ຍິງຊ່ວງໄວ (ກວດ, ປິ່ນປົວ ແລະ ເບິ່ງແຍງ)


- ກວດສຸຂະພາບແມ່ຍິງພື້ນຖານ, ບົ່ງມະຕິຢ່າງຄົບຖ້ວນ


- ກວດຮ່າງກາຍ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາເພື່ອກຽມຕົວກ່ອນແຕ່ງງານ ຫລື ມີລູກ


- ກວດກັ່ນຕອງມະເຮັງປາກມົດລູກແບບ Thin Prep, ກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສ HPV ໃນກຸ່ມສ່ຽງ ແລະ ສັກວັກຊີນ HPV ກຸ່ມສ່ຽງໃນມະເຮັງປາກມົດລູກ


- ກວດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອະໄວລະຍະພາຍໃນແມ່ຍິງດ້ວຍເຄື່ອງອັລຕຣາຊາວທີ່ໃຫ້ພາບຄົມແຈ້ງ
- ກວດມະເຮັງເຕົ້ານົມດ້ວຍເຄື່ອງ Mammogram with Ultrasound Breast (ໜີບນົມ ແລະ ກວດນົມດ້ວຍເຄື່ອງສຽງຄວາມຖີ່ສູງ)


- ພາວະຜິດປົກກະຕິຂອງການມີປະຈຳເດືອນ, ເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ, ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ, ລົງຂາວ ແລະ ອື່ນໆ


- ປິ່ນປົວຜູ້ມີບັນຫາພະຍາດຍິງ ດ້ວຍການຜ່າຕັດເປີດຜະໜັງຜົ້ງທ້ອງ ແລະ ຜ່າຕັດຜ່ານກ້ອງ


- ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ໃນແມ່ຍິງ, ໄວທອງ ແລະ ແມ່ຍິງຫມົດປະຈຳເດືອນ


- ການຜ່າຕັດຜ່ານກ້ອງ 3ມິຕິ ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ


- ການຜ່າຕັດມົດລູກຜ່ານທາງຊ່ອງຄອດ


- ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງ ປ້ອງກັນພາວະກະດູກຜຸ່ຍໃນແມ່ຍິງໝົດປະຈຳເດືອນ


- ປຶກສາ ແລະ ປິ່ນປົວອາການຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ


- ປິ່ນປົວພະຍາດອື່ນໆຂອງແມ່ຍິງ

              ນອກຈາກນີ້ ຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການເບິ່ງແຍງແມ່ຍິງຖືພາ ໂດຍທີມແພດຊ່ຽວຊານ ຮ່ວມກັບທີມຫລາຍສາຂາວິຊາຊີບຕັ້ງແຕ່ກ່ອນ ລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍຫລັງເກີດລູກອີກດ້ວຍ

         ການເບິ່ງແຍງກ່ອນການຖືພາ
- ແນະນຳ ແລະ ກວດກຽມຕົວກ່ອນມີລູກ


- ແນະນຳ ແລະ ການປິ່ນປົວພາວະມີລູກຍາກ

         ການເບິ່ງແຍງໃນເວລາຖືພາ
- ກວດຫາພະຍາດ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແມ່ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ


- ບົ່ງມະຕິຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໂຄຣໂມໂຊມ ຫລື ທາລາສເຊເມຍ ໂດຍແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ ເວດຊສາດ ແມ່ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ


- ກວດກັ່ນຕອງຄວາມສ່ຽງພາວະດາວຊິນໂດຣມ


- ປຶກສາທາງເລືອກໃນການເກີດ (ເກີດທຳມະຊາດ, ຜ່າຕັດເກີດ ລວມເຖິງການເຮັດໝັນ) ລະຫວ່າງການເກີດລູກ


- ເກີດລູກໄດ້ມາດຕະຖານດ້ວຍອຸປະກອນ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ


- ເບິ່ງແຍງພາວະຖືພາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ


- ເບິ່ງແຍງເດັກກ່ອນກຳນົດ


- ກຽມຕົວໃຫ້ນົມລູກ ແລະ ປຶກສາບັນຫາການໃຫ້ນົມລູກ ແລະ ການແພດທາງເລືອກ ກັບການຜ່າຕັດທາງພະຍາດຍິງ


- ພະຍາດສະເພາະແມ່ຍິງຫລາຍພະຍາດທີ່ຄົນເຈັບມີໂອກາດເລືອກທີ່ຈະປິ່ນປົວນັ້ນຄວນຂື້ນຢູ່ກັບຂໍ້ບົ່ງຊີ້ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງການຜ່າຕັດແຕ່ລະວິທີລວມເຖິງ ດຸນພິນິດ ແລະ ປະສົບການຂອງແພດ

 

 

ແພດປະຈໍາສູນ

Prof. Dr. Sawaek Weerakiet

Obstetrics and Gynaecology

Dr. Kakanang Soimongkol

Obstetrics and Gynaecology

Dr. Nujaree Leelasuwattanakul

Obstetrics and Gynaecology

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

แพ็กเกจคลอด

แพ็กเกจผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

แพ็กเกจตรวจสุขภาพคู่รัก

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ