ຄຣີນິກຫູ ຄໍ ດັງ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນສຸກ 08.00 – 20.00
ວັນເສົາ - ວັນອາທິດ 08.00 – 17.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1200

ບໍລິການຂອງເຮົາ

                      ຄລີນິກ ຫູ ດັງ ຄໍ ໃຫ້ບໍລິການກວດບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວອາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຫູ ດັງ ຄໍ ທັງໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່. ຄອບຄຸມຕັ້ງແຕ່ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ການປິ່ນປົວ ລວມເຖິງການຜ່າຕັດໃນພະຍາດທີ່ມີຄວາມສັບຊ້ອນ ໂດຍແພດຜູ່ຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງ ພ້ອມເຄື່ອງມືທາງການແພດທີ່ທັນສະໃໝ ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະ ປອດໄພ.

 

  1. ຫູ

ບໍລິການກວດບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບຫູ ເຊັ່ນ:

  • ຫູອັກເສບ, ພະຍາດຫູໜອງ
  • ພະຍາດຂອງຫູ, ຫູອື້
  • ມີສຽງຜິດປົກກະຕິໃນຫູ
  • ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການໄດ້ຍິນ
  • ມີສິ່ງແປກປອມໃນຫູ
  • ກວດການເຮັດວຽກຂອງຫູຊັ້ນກາງ
  • ກວດລະບົບການຊົງຕົວ
  • ແນະນຳການໃສ່ເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ
  • ການກວດການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຫູຊັ້ນກາງ (Audiometry and Tympanometry) ເພື່ອວິເຄາະອາການຫູອື້ ຫລື ສູນເສຍການໄດ້ຍິນ
  • ການກວດສະພາບຫູຊັ້ນນອກ, ຊັ້ນໃນ ແລະ ແກ້ວຫູດ້ວຍກ້ອງ ( Ear Microscope)
  • ການຜ່າຕັດຫູດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ (Microscopic Ear Surgery)

 

  1. ດັງ ແລະ ໄຊນັສ

ບໍລິການກວດບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດທາງດັງ ແລະ ໄຊນັສ ເຊັ່ນ:

  • ພະຍາດພູມແພ້
  • ການກວດສອບ ແລະ ວິເຄາະຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການນອນຫລັບ, ພາວະນອນໂກນ ແລະ ຢຸດຫາຍໃຈຂະນະຫລັບ (Sleep Lab Test)
  • ການຜ່າຕັດຜົ້ງດັງ ແລະ ໄຊນັສດ້ວຍເຄື່ອງເອັນໂດສໂຄບ (Endoscopic Sinus Surgery with Navigator)
  • ການໃຊ້ບອນລູນເປີດຜົ້ງໄຊນັສ  (Balloon Sinusplasty)
  • ການປິ່ນປົວດ້ວຍຄື້ນວິທະຍຸ (Radiofrequency Tissue Volume Reduction)
  • ການຜ່າຕັດໄທຣອຍ (Thyroid Surgery)
  • ການຜ່າຕັດບໍລິເວນຫົວ ແລະ ລຳຄໍ (Head and Neck Surgery)
  • ການກວດພາຍໃນຂອງຜົ້ງດັງ ແລະ ປາກ (Nasal Endoscope)
  • ການທົດສອບພູມແພ້ (Allergy Test) ຊ່ວຍໃນການບົ່ງມະຕິພະຍາດພູມແພ້ທີ່ມີຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມຈຳເພາະສູງ.

 

  1. ຄໍ

ການກວດບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດບໍລິເວນຄໍເຊັ່ນ:

ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຜົ້ງປາດ, ກ່ອງສຽງ, ທອນຊີນ (ອາມິກດານ) ແລະ ຕ່ອມອະດີນອຍ

  • ກ້ອນເບົ້າບໍລິເວນລຳຄໍ
  • ມະເຮັງບໍລິເວນລຳຄໍ
  • ມີກ້ອນຜິດປົກກະຕິບໍລິເວນຄໍ
  • ຕ່ອມນຳ້ເຫລືອງໃຫຍ່
  • ຕ່ອມນຳ້ລາຍໃຫຍ່
  • ຕ່ອມໄທຣອຍ
  • ຕ່ອມໝາກເບີດ.

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr.NAPAPON ITTHARAT

Ear Nose Throat

Dr.RATCHANEEWAN KONGBURAN

Otolaryngology

Dr.Lalita Wilaingam

Otolaryngology

Dr.PATORN PIROMCHAI

Otolaryngology

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ