ค้นหาแพทย์

พญ. ชนมพรรษ์ กระแสร์

ชํานาญการพิเศษ : เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย จันทร์ 8.00-17.00
อาทิตย์ 8.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999