แผนกทันตกรรมเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1220, 1219

ข้อมูลทั่วไป

การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดี เราพร้อมให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบมืออาชีพ พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านระบบการควบคุมตรวจสอบที่ได้มาตรฐานในระดับสูงเพื่อความปลอดภัย ให้การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้ครบวงจร ตั้งแต่งานทันตกรรมพื้นฐานและงานทันตกรรมแบบพิเศษที่ต้องการความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในระดับสูง อาทิ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ทันตกรรมผู้สูงวัย เป็นต้น โดยเน้นการวางแผนดูแลรักษาแบบองค์รวม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรง ให้คุณมีรอยยิ้มที่สดใสในทุกเวลา

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ที่ได้รับมาตราฐานสูงผ่านการรับรองและการใช้เครื่องมือที่มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมในห้องตรวจทันตกรรมทุกห้องเครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพก่อนการใช้งาน

วิวัฒนาการทางทันตกรรมในแต่ละสาขามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วการดูแลสุขภาพช่องปากครอบคลุมทั้ง การป้องกัน และการรักษาที่ทันสมัยจึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขา มีการพัฒนาคุณภาพและความรู้ของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ พร้อมที่จะให้บริการดังต่อไปนี้

My alt text

การบริการด้านทันตกรรม

1. ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Cosmetic dentistry)
     - การเคลือบฟันเทียมด้วยเซรามิกสีเดียวกับฟัน (Porcelain veneers)
     - การฟอกฟันขาว (Teeth whitening)
     - การเคลือบฟันเทียมชนิดบาง (Lumineers)
     - การบูรณะฟันแบบ Snap on smile

2. ทันตกรรมหัตถการ (Operative dentistry)
     - การขจัดคราบจุลินทรีย์และคราบสีด้วย Air flowing
     - การซ่อมแซมบูรณะฟัน (Dental inlay and onlay)
     - การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Tooth colored filling)

3. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodoctics)
     - การทำฟันปลอม (Denture)
     - การทำสะพานฟัน (Dental bridge)
     - การครอบฟัน (Dental crown)

4. การรักษารากฟัน (Endodontics)
     - การทำศัลยกรรมรักษารากฟัน (Endodontic surgery)
     - การรักษาคลองรากฟันซ้ำ (Endodontic retreatment)

5. ทันตกรรมบดเคี้ยว
     - การรักษาอาการบดและเค้นฟันแบบเสียดสี (Bruxism)
     - การรักษาอาการฟันสึกจากการเค้นฟัน (Clenching)

6. การปลูกรากเทียม (Implants)
     - การทดแทนฟันทั้งปาก (Replacing all teeth)
     - การใส่ฟันหลายซี่ (Replacing several teeth)
     - การดูแลฟันเทียมติดแน่นและครอบฟัน (Daily care)

- การใส่ฟันทั้งขากรรไกรโดยใช้รากฟันเทียมเพียง 4 ราก (All-On- 4)
     - การใส่ครอบฟันบนรากเทียมแทนที่ฟันซี่เดียว (Replacing one tooth)

7. ปริทันต์วิทยา (Periodontics)
     - การรักษาโรคปริทันต์ (Periodontal disease treatment)
     - ศัลยกรรมปริทันต์เพื่อความสวยงาม (Cosmetic periodontal treatment)

8. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
     - การจัดฟันแบบใสด้วยเทคโนโลยี invisalign
     - การผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic surgery)
     - การจัดฟันแบบใส(Clear aligners))

9. ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral Surgery)
     - การรักษาสภาพของสันกระดูกหรือเบ้ากระดูก (Ridge preservation)
     - การเสริมสันกระดูก (Ridge augmentation or bone grafting)
     - การผ่าตัดยกไซนัส (Sinus lifting surgery)
     - การผ่าฟันคุด (Wisdom teeth)
     - การถอนฟัน (Tooth extraction)
     - ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and maxillofacial surgery)

10. ทันตกรรมผู้สูงอายุ (Geriatric Dentistry)

11. ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)

12. Digital Dental Clinic

       -พิมพ์ปากด้วยระบบดิจิตอล 3 มิติ (Intraoral Scanning)

       -ถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอล 3 มิติ(CT Scan Dental)

       -ถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอล 2 มิติ(Dental Panoramic x-ray)

 

 

แพทย์ประจำศูนย์

ทพญ.หทัยรัตน์ นิจจะยะ

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ญาดา ชัยบุตร

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ.พรทิพย์  ผจงวิริยาทร

ทันตกรรมเด็ก

ทพ.ภาณุพงษ์ ภิญโญ

ศัลยกรรมใบหน้าขากรรไกร

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

เทคโนโลยีการจัดฟันแบบใส เทคโนโลยีการจัดฟันแบบใส

แพคเกจฟอกสีฟัน แพคเกจฟอกสีฟัน

การฝังรากฟันเทียม การฝังรากฟันเทียม

การดูแลสุขภาพช่องปาก การดูแลสุขภาพช่องปาก

สาระสุขภาพและกิจกรรม