ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเลขโทรศัพท์ โทร +66 42 343 111 หรือ Hotline 1724

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก เพราะสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต จึงได้จัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคล ตามเพศ ช่วงอายุ ตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคต ภายใต้กระบวนการทำงานที่ได้รับการรับรองด้านคุณภาพและบริการตามมาตรฐานสากล 

บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

o   บริการตรวจสุขภาพรายบุคคล
เนื่องจากร่างกายของบุคคลในละเพศ มีความแตกต่างกันตามวัยที่เปลี่ยนแปลงไป ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจึงได้ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคของบุคคลแต่ละช่วงอายุ แยกตามลักษณะเพศสภาพ ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกตรวจได้ตามความเหมาะสมของตนเอง ดังต่อไปนี้

o   Basic Check-up สำหรับบุคคลที่อายุน้อยกว่า 30 ปี (ชาย/หญิง)

o   Advance Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 30-40 ปี (ชาย)

o   Advance Female Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 30-40 ปี (หญิง)

o   Executive Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 40 ปีขึ้นไป (ชาย)

o   Executive Female Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 40 ปีขึ้นไป (หญิง)

o   Ultimate Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 40 ปีขึ้นไป (ชาย)

o   Ultimate Female Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 40 ปีขึ้นไป (หญิง)

o   ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

o   ตรวจโปรแกรมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร

o   การตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญา

o   การตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญา เฉพาะความเสี่ยงอาชีวเวชศาสตร์ เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด     การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

o   การขอใบรับรองแพทย์สำหรับทำงานในที่อับอากาศ

o   การตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง

o   การตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ

o   การตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฎิบัติงานบนเรือ

o   การตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่ไทย

o   การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่

o   การตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ

o   การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และย้ายลักษณะงาน

o   การตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน

o   การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน

o   การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน

o   การตรวจสุขภาพเพื่อทำ Work Permit สำหรับชาวต่างชาติ

o   บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ

ขั้นตอนก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ มีดังนี้

o กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นต้น

o พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และชี้แจง  ขั้นตอนในการตรวจสุขภาพ

o ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจสายตา

o เจาะเลือด และส่งไปยังห้องปฏิบัติการ

o พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจสุขภาพ

o หากพบความผิดปกติ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ สามารถขอรับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านนั้นได้ทันที

ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

o    งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่า ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง กรณีที่มีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น ต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด

o    กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์ หรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์

o    งดการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

o    ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ เนื่องจากการอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย

o    งดการออกกำลังกายหักโหม 24 ชั่วโมงก่อนการตรวจ

o    สำหรับสุภาพสตรี ควรงดการตรวจสุขภาพในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน และในระหว่างการมีประจำเดือน ให้งดการตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ และมีผลกระทบต่อผลการตรวจ

o    หากตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยการเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ควรหลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน เพราะเต้านมจะมีความคัดตึง ควรตรวจหลังมีประจำเดือน

o    กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดการตรวจเอกซเรย์

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับบริการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST)

  • ควรงดอาหาร บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนการตรวจ
  • เครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ ช็อกโกแลต น้ำอัดลม รวมทั้งยาแก้ปวดบางชนิด อาจมีคาเฟอีนผสมอยู่ หากผู้เข้ารับบริการเป็นโรคเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์ว่าสามารถรับประทานอาหารอะไรได้บ้างก่อนการตรวจ
  • หากผู้เข้ารับบริการ มียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าต้องรับประทานยาต่อเนื่อง หรือหยุดยาก่อนการตรวจ และนำยาที่รับประทานประจำมาในวันที่ตรวจด้วย
  • สามารถจิบน้ำได้เล็กน้อยก่อนรับการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลัง
  • ทำการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดการตรวจของโรงพยาบาล

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับบริการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง
เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำ ควรดื่มน้ำเปล่า และงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ

 

 

 

แพทย์ประจำศูนย์

นพ.รองฤทธิ์ สุขปลั่ง

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.ณัฐพงษ์ อนุกูลประเสริฐ

เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.พงศ์ภัทร ร่วมสุข

เวชปฏิบัติทั่วไป

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

สาระสุขภาพและกิจกรรม